О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

гр. Сливен, 15.01.2019 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН  САНДУЛОВ

Мл.с.СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Алексиева в.гр.д. № 561 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК вр. чл. 463 от ГПК от ГПК.

Образувано е по постъпила на 17.12.2018 г., чрез ЧСИ П.Г., жалба от пълномощника на Джорданс ООД адв. М. от САК по изпълнително дело № 172/2016 г. при ЧСИ П.Г., с която е атакуван като незоконосъобразен отказ на ЧСИ Г. да прекрати поради перемпция горецитираното изпълнително дело № 172/2016 г. по описа на кантората му, обективирано в Постановление от 13.11.2018 г. по същото дело.

Излагат се доводи за настъпила по право перемпция преди извършеното изпълнително действие на 21.10.2018 г. и незаконосъобразност на отказа. Иска се освен отмяна на отказа и обявяване за нищожни изпълнителните действия извършени след тази дата. Прави се процесуално искане да се разгледа делото в открито съдебно заседание и в условията на евентуалност да се приобщи копие от делото към настоящото производство.  

Взискателят по изпълнителното дело, а именно ОББ АД гр. София, не взима становище.

В становище по жалба ЧСИ Г. на първо място посочва, че жалбата е недопустима поради това, че жалбоподателят е различен от длъжника. На второ място излага мотиви по неоснователността, които се заключват в липсата на изтекъл две годишен период между извършваните по делото изпълнителни действия.

Настоящият състав на ОС Сливен намира следното: В титулната част на жалбата е посочено, че същата изхожда от „Джорданс ООД – длъжник“. От копието на изпълнителното дело приложено към жалбата и в частност от изпълнителния лист, по който е образувано производството се установява че длъжник по него са три лица, а именно Джорданс 2 ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление *******, и поръчители П.Д.Б., ЕГН ********** *** и Й.Г.Б., ЕГН ********* ***-3. При извършена от съда служебна справка в търговски Регистър се установи наличието на 9 дружества съдържащи думата „Джорданс“ във фирмата си някои от тях са Джорданс ЕООД, ЕИК ******, Джорданс 2 ООД , ЕИК ******, Джорданс ЕООД, ЕИК ******, Джорданс БГ ООД ЕИК ****** и др. Видно от справката дружество Джорданс ООД не съществува. Това го прави не легитимиран субект да подава жалба срещу действия на ЧСИ или да сезира валидно съда.

На следващо място бе установено, че в пълномощното приложено към жалбата адв. П.Г.М. е упълномощена от П.Д.Б. в качеството и на управител и представител на Джорданс ООД и от П.Б., представител и управител на Джорданс ЕООД, но не и от лице представляващо длъжникът Джорданс 2 ООД. Т.е. пълномощникът на длъжника не разполага с редовна представителна власт. Съдът счита, че персистирането на едно и също твърдение, а именно че Джорданс ООД обжалва постановлението за отказ да се прекрати изпълнителното дело, упоритостта, с която това дружество се посочва в документите по производството и недостатъчните индивидуализиращи белези на субектът, подал жалбата влече твърде голяма неяснота относно действителните участници в процеса. Не е задължение на съда да гадае кое от дружествата кореспондира с името на несъществуващото дружество, поради което жалбата следва да се остави без разглеждане, поради липса на активна процесуална легитимация и субект на производството, а именно несъществуващо дружество.   

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  подадената от Джорданс ООД, жалба против Постановление на ЧСИ П.Г. за отказ да се прекрати поради перемпция изпълнително дело № 172/2016 г. по описа на кантората му, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 561/2018 г. по описа на СлОС.

 

Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред БАС.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: