О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

     Гр. Сливен,  19.12.2018 г.

 

 

      СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  деветнадесети декември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                            

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

  като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 562 по описа за 2018 г., съобрази:

 

       Производството е образувано по предявен частичен иск за заплащане на обезщетение за имуществени вреди ,  с правно основание  чл. 49 ЗЗД и  цена  - 25 000лв от общо 300 000лв.

       Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 ГПК, по искове за парични вземания, цената на иска се определя от размера на търсената сума.

       Цената на иска е определяща  най –вече за родовата подсъдност на делото  и  за  размера на д.т. за образуването му.

       Когато ищецът е предявил иска като частичен, цената на иска е заявената част от спорното право, по отношение на която се формира СПН, поради което  предмет на делото става не цялото вземане, а само предявената част от него, която определя и цената на иска.

         В конкретният случай, цената на частичния иск е 25 000 лв.

         Съгласно чл. 104 т.4 ГПК, на окръжен съд като първа инстанция са подсъдни искове за граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000лв, с изключение на искове за издръжка, трудови спорове и  за вземания по актове за начет.  

         Тъй като частичната искова претенция не надхвърля сумата от 25 000 лв. и се касае за гражданско дело, съгласно разпоредбата на чл. 104 ал.1 т.4 ГПК, родово компетентен да  разгледа  спора  е  РС-Сливен.

          За спазването на родовата подсъдност съдът следи служебно, поради което производството по делото следва да бъде прекратено пред СлОС, а делото  изпратено на родово компетентния съд – СлРС.

На основание чл. 118 ал. 2 вр. с чл. 119 ал.1 ГПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №562/2018г по описа на СлОС, поради родова неподсъдност на спора.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Сливенски Районен Съд.  

ПРЕПИС от определението да се връчи на ищеца .

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаски апелативен съд в 1 – седмичен срок от съобщаването му на ищеца.   

 

 

                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: