О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 21.01.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 575 по описа на СлОС за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Депозирана е искова молба от Р.Г.Д. против М.И.И. с искане за осъждане на ответника да заплати обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане, с правно основание чл.45 от ЗЗД и цена на иска 50 000 – главница, както и лихва в размер на 19 885.66 лева за периода 12.08.2011г. до 27.12.2018г.

С разпореждане от 03.01.2019г. производството по делото е оставено без движение, като към ищеца са дадени конкретни указания за изправяне нередовностите по исковата молба. Указанията са съобщени лично на ищеца на 08.01.2019г. с посочен срок за изпълнение едноседмичен, т.е. 15.01.2019г.

Ищецът е предупреден за неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията в посочения срок.

До настоящия момент указанията, дадени от съда, не са изпълнени, поради което следва производството по делото да бъде прекратено, а исковата молба – върната.

Предвид гореизложеното и на осн. чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е Д Е Л  И

 

ВРЪЩА депозираната искова молба от Р.Г.Д. против М.И.И. с искане за осъждане на ответника да заплати обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане, с правно основание чл.45 от ЗЗД и цена на иска 50 000 – главница, както и лихва в размер на 19 885.66 лева за периода 12.08.2011г. до 27.12.2018г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 575/2018г. по описа на СлОС.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца с частна жалба пред Бургаски Апелативен съд.

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :