О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр. Сливен, 22.01.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и втори януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 583 по описа на СлОС за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Депозирана е искова молба от „Банка ДСК“ ЕАД против Д.И.Ж. с искане да бъде признато за установено, че ответницата дължи на ищцовата банка обща сума в размер на 35 431.39 лева по Договор за кредит за текущо потребление от 28.06.2017г., за което вземане е издадена по реда на чл.417 от ГПК заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д. № 3135/2018г. по описа на РС – Сливен.

С разпореждане от 02.01.2019г. производството по делото е оставено без движение, като към ищеца са дадени конкретни указания за изправяне нередовностите по исковата молба – внасяне на дължимата държавна такса в размер на 708.63 лева по сметка на СлОС. Указанията са съобщени на посочения съдебен адрес, чрез процесуален представител, на 10.01.2019г. Посочен е срок за изпълнение едноседмичен, т.е. 17.01.2019г.

Ищецът е предупреден за неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията в посочения срок.

До настоящия момент указанията, дадени от съда, не са изпълнени, поради което следва производството по делото да бъде прекратено, а исковата молба – върната.

Предвид гореизложеното и на осн. чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е Д Е Л  И

 

ВРЪЩА депозираната искова молба от „Банка ДСК“ ЕАД с ЕИК 121830616 със съдебен адрес *** против Д.И.Ж. с ЕГН ********** с адрес *** с искане да бъде признато за установено, че ответницата дължи на ищцовата банка обща сума в размер на 35 431.39 лева по Договор за кредит за текущо потребление от 28.06.2017г., за което вземане е издадена по реда на чл.417 от ГПК заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д. № 3135/2018г. по описа на РС – Сливен.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 583/2018г. по описа на СлОС.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца с частна жалба пред Бургаски Апелативен съд.

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :