О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

Гр. Сливен, 21.05.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в открито  заседание проведено на трети май през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          При секретаря Радост Гърдева,  като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 583 по описа на СлОС за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е образувано по молба на ищеца „Банка ДСК“ ЕАД с искане за възстановяване на пропуснат срок за заплащане на дължимата държавна такса за разглеждане на делото.

В молбата се сочи, че процесуалния представител е бил възпрепятстван да изпълни указанията на съда, поради рязко влошаване на здравословното състояние. Представя болничен лист за временна нетрудоспособност поради общо заболяване, съответно отпуск от 14.01. до 18.01.2019г.

         Молбата е връчена редовно на назначения представител на ответника, който в указания от съда срок е депозирал писмен отговор. В същия се навеждат подробни възражения по основателността на искането за възстановяване на пропуснат срок.

От фактическа и правна страна се установява следното :

Искането е допустимо, тъй като е подадено от легитимирана страна по реда на чл.64 – чл.66 от ГПК.

Разгледано по същество искането е основателно. Съгласно чл.64, ал.2 от ГПК, страната по делото може да иска възстановяване на пропуснат от нея срок, ако докаже, че пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. Тоест, за да е налице особено непредвидено обстоятелство по смисъла на чл.64, ал.2 от ГПК, което е основание за възстановяване на пропуснат срок, пречката за неспазването на срока, трябва да е непредвидима и непреодолима.

Настоящият състав намира, че пропускането на срока за изпълнение на указанията се дължи на особено непредвидимо обстоятелство по смисъла на чл. 37, ал. 1 ГПК. Видно от текста на закона непредвидимите обстоятелства, не са изчерпателно изброени, но като такива следва да се имат предвид обстоятелства, които обективно са лишили страната от възможността да упражни процесуалното си право и да имат извинителен характер.

Видно от представения болничен лист за временна нетрудоспособност поради общо заболяване, процесуалния представител на ищцовата банка е бил в отпуск от 14.01. до 18.01.2019г. Указаният от съда едноседмичен срок за внасяне на държавна такса тече от 10.01. до 17.01.2019г, като болничния лист е за период от 14.01. до 18.01.2019г. Безспорно рязко влошеното здравословно състояние е станало пречка за своевременното изпълнение на дадените от съда указания.   Вярно е, че ищцовата банка има правен отдел с други юристи, но настоящият съдебен състав намира, че упълномощеният по делото юрисконсулт Р.Г. е този, който е запознат с разглеждания казус, като се има предвид и обстоятелството за съществуващо разпределение на делата между юристите в един правен отдел.

     С оглед на горното, съдът намира, че са налице обстоятелствата предвидени в чл. 37 от ГПК, налице са извинителни обстоятелства за пропускане на срока, поради което същият следва да бъде възстановен.  Това обстоятелство е и непреодолимо, тъй като по делото няма данни за упълномощаване на друг процесуален представител от страна на ищеца.

      Водим от гореизложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ВЪЗСТАНОВЯВА едноседмичения срок на ищеца „Банка ДСК“ ЕАД за заплащане на дължимата държавна такса в размер на 708.63 лева по сметка на СлОС, като представи по делото доказателства за това.

Указанията да се съобщят на ищеца!

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: