О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 03.01.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на трети януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 589 по описа на СлОС за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Предявена е искова молба от Г.А.Г. против П.Д.П. с искане за заплащане на обезщетение за вреди вследствие на непозволено увреждане, с правно основание чл.45 от ЗЗД с цена на иска 50 000лева – главница и лихви в размер на 19 885.66 лева за периода от 12.08.2011г. до 27.12.2018г.

По същата искова молба между същите страни, въз основа на същите фактически твърдения и основание, както и идентично искане е образувано гр.д. № 579/2018г. по описа на СлОС.

На осн. чл.126, ал.1 от ГПК по – късно заведеното дело подлежи на прекратяване служебно от съда.

 

Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 589/2018г. на СлОС.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

 

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :