ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

05.02.2019 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на …пети февруари  през

две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……гр....дело № …593  по описа за 2018 година, за да се произнесе съобрази:

            Подадена е искова молба от „Микро кредит“ АД, чрез адв. С.Д. срещу З. Ф.. Същата е оставена без движение, като нередовна и  на ищеца е указано да отстрани нередовностите. Тъй като това не е направено в срок, който е изтекъл на 29.01.2019г. и до момента, следва молбата да бъде върната.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ВРЪЩА исковата молба на „Микро кредит“ АД, чрез адв. С.Д. *** партер срещу Зелиха Ферадова, като НЕРЕДОВНА.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 593/18 по описа на СлОС.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца пред Апелативен съд – гр. Бургас.

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: