ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

08.01.2019 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на осми януари  през

две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……гр....дело № … 599 по описа за 2018 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството по настоящото дело е образувано по исковата молба на Р.Г.Д. срещу П.Д.П. с правно основание чл. 45 от ЗЗД и цена 50 000лв. След като се запозна с изложената в молбата, съдът констатира, че същите обстоятелства и същото искане са направени в молба, по която е образувано гр.д.№ 576/18 по описа на СлОС, разпределена на настоящия докладчик. Следва производството образувано по втората идентична молба да бъде прекратено.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 126 ал.1 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.599/18 по описа на СлОС.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на молителя пред Апелативен съд – гр. Бургас.

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: