О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 30.01.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на тридесети януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 620 по описа на СлОС за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Депозирана е искова молба от адв. С.Д. САК, в качеството му на процесуален представител на „Микро Кредит“ АД с правно основание на претендираните права чл.240 и сл. от ЗЗД.

С разпореждане от 04.01.2019г. производството по делото е оставено без движение, като към ищеца са дадени конкретни указания за изправяне нередовностите по исковата молба. Указанията са съобщени редовно на посочения адрес, чрез сътрудник на адвоката, на  14.01.2019г. Посочен е срок за изпълнение едноседмичен, т.е. 21.01.2019г.

Ищецът е предупреден за неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията в посочения срок.

До настоящия момент указанията, дадени от съда, не са изпълнени, поради което следва производството по делото да бъде прекратено, а исковата молба – върната.

Предвид гореизложеното и на осн. чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е Д Е Л  И

 

ВРЪЩА депозираната искова молба от адв. С.Д. САК, в качеството му на процесуален представител на „Микро Кредит“ АД с ЕИК 202073629 с адрес *********** против П.А.А. с ЕГН ********** с адрес *** с правно основание на претендираните права чл.240 и сл. от ЗЗД и обща цена на исковете 28 421 лева.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 620/2018г. по описа на СлОС.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца с частна жалба пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :