Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

       Гр.Сливен, 24.01.2019г

 

    СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  двадесет и четвърти януари, двехиляди и деветнадесета година,  в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

       като разгледа докладваното гр.дело № 669 по описа за 2018г, за да се произнесе, взе  предвид  следното:

 

      С разпореждане от 09.01.2019г съдът е оставил без движение исковата молба с указания за отстраняване на  нередовностите в 1-седмичен срок от съобщаването.

    Разпореждането е  съобщено лично на ищеца на 11.01.2019г, но указанията на съда не са изпълнени в срок, въпреки че ищеца е бил предупреден за последиците от тяхното неизпълнение, а именно, че на основание чл. 129 ал.3 ГПК, производството ще бъде прекратено, а исковата молба- върната като нередовна

      Тъй като ищецът не е отстранил пречките за движението на делото, същото  следва да бъде прекратено на посоченото основание.

       На основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

 

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

 

     ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 669/2018г на СлОС поради неотстраняване нередовностите на исковата молба.

 

     Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: