О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 17.01.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на седемнадесети януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 671 по описа на СлОС за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Депозирана е искова молба от Г.П.М. срещу С.Т.Д. с искане за осъждането на ответника да му заплати сумата от 30 000 лева – имуществени вреди, вследствие деликт по чл.45 от ЗЗД, ведно със законната лихва, считано от предявяване на исковата молба 28.12.2018г. до окончателното изплащане.

С разпореждане от 07.01.2019г. производството по делото е оставено без движение, като към ищеца са дадени конкретни указания. Указанията са съобщени лично на ищеца на 07.01.2019г. с посочен срок за изпълнение едноседмичен, т.е. 14.01.2019г. Ищецът е предупреден за неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията в посочения срок.

До настоящия момент указанията, дадени от съда, не са изпълнени, поради което следва производството по делото да бъде прекратено, а исковата молба – върната.

Предвид гореизложеното и на осн. чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е Д Е Л  И

 

ВРЪЩА депозираната искова молба от Г.П.М. срещу С.Т.Д. с искане за осъждането на ответника да му заплати сумата от 30 000 лева – имуществени вреди, вследствие деликт по чл.45 от ЗЗД, ведно със законната лихва, считано от предявяване на исковата молба 28.12.2018г. до окончателното изплащане.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 671/2018г. по описа на СлОС.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца с частна жалба пред Бургаски Окръжен съд.

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :