О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 гр.Сливен, 09.01.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на девети януари през две хиляди и деветнадесета година в състав:                                                            

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ                                                                           мл. с.    СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 8 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Постъпила е частна жалба от „ВиК“ ООД, чрез процесуалния представител адв. Н.К., против разпореждане № 19390/30.11.2018 г. по гр.д. № 6581/2018г. на Районен съд – Сливен, с което прекратено производството по делото. В частната жалба се твърди, че съдията-докладчик в заповедното производство е преценил, че длъжникът не е намерен и е налице хипотезата на чл. 47 ал. 5 от ГПК, като е указано на дружеството, че следва да предяви иск за установяване на вземането, което дружеството е сторило. Съдията-докладчик по исковото производство обаче, след прилагане на заповедното производство е установил, че Заповедта за изпълнение е надлежно връчена на длъжника и по делото не е било депозирано възражение поради което тази заповед е влязла в сила. Твърди се, че независимо от констатациите на съда по исковото производство предвид дадените указания от заповедния съд е бил предявен иска и същия следва да бъде разгледан. Това е така, тъй като заповедният съд не издава изпълнителен лист, а настоящият отказва да приеме за разглеждане исковете. Поради това се иска да бъде отменено разпореждането. Настоящият състав, след като се запозна с частната жалба и гражданското дело, намира следното от фактическа страна: Дружеството е подало заявление за издаване на Заповед за изпълнение на 25.09.2018 г. и въз основа на това заявление е била издадена Заповед № 2840/26.09.2018 г.  Заповедта за изпълнение е била връчена на длъжника на 03.10.2018 г., като връчването е станало лично. Заповедният съд обаче е приел, че длъжникът не е намерен на постоянния и настоящ адрес, поради което е указал на заявителя да предяви иск относно вземането в едномесечен срок, което дружеството е сторило. След подаване на исковата молба съдът е констатирал, не са на лице процесуалните предпоставки обуславящи съществуването на правото на иск, тъй като Заповедта за изпълнение е надлежно връчена. В законовия срок не е било подадено възражение от длъжника, поради което заповедният съд е бил длъжен да издаде изпълнителен лист в полза на заявителя, а не да дава указания за депозиране на искова молба. С оглед на тези съображения и поради липса на необходимост да се развива исково производство съдът е оставил без разглеждане предявеният иск като недопустим, върнал е исковата молба и прекратил производството по делото.

Настоящият състав намира, че разпореждането е законосъобразно. Не са на лице предпоставките за предявяване на иск, доколкото Заповедта за изпълнение е била надлежно връчена на длъжника, което заповедният съд е следвало да констатира и след като е действал при опущение, то той е следвало да отмени разпореждането си, с което е указал на заявителя да предяви иск и да издаде изпълнителен лист по влязлата в сила Заповед за изпълнение. В случая заявителят е следвало да процедира по реда на чл. 253 от ГПК и да сезира заповедния съд, че издаденото разпореждане е постановено при наличието на грешка от страна на съда, като поиска неговата отмяна.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба подадена от „ВиК“ ООД, чрез процесуалния представител адв. Н.К., против разпореждане № 19390/30.11.2018 г. по гр.д. № 6581/2018г. на Районен съд – Сливен, с което прекратено производството по делото като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                            

ЧЛЕНОВЕ: