ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

19.02.2019 г.

СЛИВЕНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ………………в закрито   заседание на деветнадесети февруари…………….

през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………………………………………………..…….и с участието на …прокурора………………………………..като изслуша докладваното от ……………….Снежана Бакалова……….……. .ч.гр. дело № 12…. по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по молбата на адв. А.Б., в качеството на пълномощник на И.М.И. по молба за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение на чуждестранен съд без процедура по признаване на акта на чуждия съд. След уточняване на молбата и искането до съда от страна на молителя се установява, че същия иска издаване на изпълнителен лист въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и на основание чл. 624а от ГПК. С молбата си представя преведено, заверено копие от съдебно решение на цивилен съд: 480/11, Съдилище първа инстанция, номер 4, Паленсия, Испания и Разпореждане от 14.05.2012г. на съдия за изпълнение на същото решение.

            След изрично изискване от съда по реда на чл. 101 от ГПК на формуляр Г от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес е представена непопълнена бланка от този формуляр.

            СлОС е местно и родово компетентен да се произнесе по молбата, тъй като длъжника К.Г.М. ***.

            Разгледана по съществото си молбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

            Процедурата по чл. 624а от ГПК за издаване на изпълнителен лист въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и на основание чл. 624а от ГПК, както и самото производството по цитирания регламент е строго формална, тъй като с нея се признава пряко изпълнение на решение на съд на Държава-членка, без процедура по неговото признаване. За да бъде осъществена тя, следва молителя да представи всички изискуеми документи по чл.21 пар.2 от Регламента - страната, която иска изпълнение, представя: а) екземпляр от решението, който удовлетворява условията, необходими за удостоверяване на неговата истинност; и б) удостоверението, посочено в член 20, параграф 2, и ако е необходим, негов превод на официалния език на държавата членка по изпълнение или ако съществуват няколко официални езика в тази държава членка, на официалния език или един от официалните езици на производството там, където се иска изпълнение в съответствие с правото на държавата членка, или на друг език, който държавата членка. Не е допустимо удостоверението да бъде заместено от друг документ, именно във връзка с наличието на предпоставките за признаване на изпълнение по този регламент.

            Молителят е представил разпореждане за признаване на изпълняемост на съдебното решение, което съдържа и разпореждане на испанския съд за издаване на изпълнителен лист, което не е необходимия документ по чл. 21 пар.2 от Регламента.

            Искането на молителя за издаване на изпълнителен лист без признаване на чуждестранното съдебно решение е еднозначно, поради което съдът дължи произнасяне само по него и не може да квалифицира молбата, като друго искане (по което не би бил и компетентен).

            С оглед изложеното, Сливенският окръжен съд намира, че следва да остави молбата без уважение, като неоснователна, тъй като не са налице предпоставките за издаване на изпълнителен лист по чл. 624а от ГПК.

            Ръководен от изложените съображения , съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л  И   :

           

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.М.И., ЕГН ********** ***, подадено чрез адвокат Атанс Б., адрес *** за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение по европейско производство за искове с малък материален интерес с правно основание чл. 624а от ГПК срещу К.Г.М., за сумата 3 000 евро, ведно със съответната законна лихва от датата на представяне на началното писмено искане до датата на диктовката на резолюцията на решението, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението  подлежи на обжалване с въззивна частна жалба в седмичен срок от връчването му на молителя пред Софийски апелативен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: