О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр. Сливен, 09.01.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на девети януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 13 по описа на СлОС за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

         Предявена е искова молба от К.И.Б. срещу Софийски Градски съд с искане за заплащане на обезщетение в общ размер на 10 000 000 лева за претърпени вреди вследствие на постановеното определение № 13659/15.06.2018г., с което е отказано освобождаване от държавна такса и разноски по гр.д. № 13952/2017г. на СГС.

Съдът намира предявените искове за заплащане на парични суми, представляващи обезщетения за вреди, причинени от дейността на съда като правозащитен орган,  за недопустими. В действащото законодателство е предвиден ред за търсене на имуществена отговорност за вреди, причинени от правозащитни органи. Такъв ред е уреден в ЗОДОВ. В този нормативен акт са предвидени различни хипотези, при които може да се стигне до ангажиране на имуществената отговорност на Държавата. В исковата молба на К.Б. няма твърдения за нито една от посочените хипотези. Следователно ЗОДОВ е неприложим.

Съгласно чл.132, ал.1 от Конституцията на Република България, при осъществяване на съдебната власт съдиите не носят гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове. След като съдиите не носят гражданска отговорност за постановените актове, не може да бъде ангажирана и отговорността на съда, в който работят, в случая СГС.

Мотивиран от горното и на осн. чл.130 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

          ВРЪЩА предявената искова молба от К.И.Б. срещу Софийски Градски съд с искане за заплащане на обезщетение в общ размер на 10 000 000 лева за претърпени вреди / имуществени и неимуществени/ вследствие на постановеното определение № 13659/15.06.2018г., с което е отказано освобождаване от държавна такса и разноски по гр.д. № 13952/2017г. на СГС, като НЕДОПУСТИМА.

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 13/2019г. на СлОС.

 

         Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца, пред Бургаски Апелативен съд.

                                                       

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :