О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 07.02.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на седми февруари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 30 по описа на СлОС за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Депозирана е искова молба/жалба от Ю.К.И. с искане за присъждане на обезщетение в размер на 500 000лева – неимуществени вреди претърпени по повод издадената резолюция от 20.12.2018г. на Окръжна Прокуратура – Сливен, която е нередовна.

С разпореждане от 21.01.2019г. производството по делото е оставено без движение, като към ищеца са дадени конкретни указания за привеждане в редовност на исковата молба в едноседмичен срок.

Указанията на съда са редовно, лично съобщени на 25.01.2019г. До изтичане на срока за изпълнение и към настоящия момент по делото не са представени доказателства за изпълнението им.

Ищецът е предупреден за неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията в посочения срок, поради което следва производството по делото да бъде прекратено, а исковата молба – върната.

Предвид гореизложеното и на осн. чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е Д Е Л  И

 

ВРЪЩА депозираната искова молба от Ю.К.И. с искане за присъждане на обезщетение в размер на 500 000лева – неимуществени вреди претърпени по повод издадената резолюция от 20.12.2018г. на Окръжна Прокуратура – Сливен.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 30/2019г. по описа на СлОС.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца с частна жалба пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :