ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                    

Гр. Сливен, 25.09.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на двадесет и пети септември, през две хиляди и деветнадесета година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА ,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 30 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена от Ю.К.И., с която предявява иск за обезщетение за причинени неимуществени вреди, в следствие на отказ по постановление от 04.07.2018г. на Окръжна прокуратура – Сливен, по преписка вх. № 682/2004г. на ОП – Сливен, за прекъсване изпълнението на наложеното й наказания „лишаване от свобода“, в следствие на което се влошило здравословното й състояние.

С определение № 202/07.02.2019г. по гр.д. № 30/2019г.- на СлОС, производството по делото е прекратено, поради неизпълнение на указанията от страна на ищцата, в едноседмичен срок от връчване на съобщението от съда, да посочи своето ЕГН, да посочи ответника, както и конкретния прокурорски акт, от който претендира обезщетения за претърпени неимуществени вреди, както и да посочи цена на предявения иск.

Така постановено определение е отменено с определение № 208/30.05.2019г. по ч.гр.д. № 162/2019г. по описа на БАС, в което се приема, че в исковата молба надлежно са посочени като ответници – Окръжна прокуратура – Сливен и Сливенски затвор, както и действията и бездействията на техните служители, довели до претендираните от ищцата вреди и причинноследствената връзка между тях. Като нередовност на исковата молба в определението на БАС е приета само липсата на ЕГН, за която нередовност са дадени указания за повторно съобщаване на указанията за отстраняването й.

С молба от 17.06.2019г. ищцата е посочила ЕГН и цена на предявения иск.

В подадените в изъплнение на указанията молби, ищцата е посочила, че предявява претенцията си спрямо прокурор Пламен Стефанов с оглед издаденото постановление от 04.07.2018г. на Окръжна прокуратура – Сливен, по преписка вх. № 682/2004г. на ОП – Сливен. В молбите няма изрично оттегляне на претенцията по отношение на Затвора – гр. Сливен, по повод посочените в исковата молба действия и бездействия на служителите от неговата администрация.

Въз основа на гореизложеното, изхождайки от твърденията, че ищцата е претърпяла неимуществени вреди, изразяващи се във влошаване на здравословното й състояние поради липсата на възможност за лечение в затвора, както и поради липсата на възможност да осигури необходимото лечение, предвид постановения отказ за прекъсване изпълнението на наказанието, съдът намира, че с исковата молба е предявен иск по чл. 284 и сл. от ЗИНЗС, който съгласно чл. 285, ал.1 от ЗИНЗС се разглежда по реда на глава единадесета от АПК (чл. 203 и сл. от АПК). Съгласно чл. 285, ал.2 от ЗИНЗС искът се предявява пред административния съд по мястото на увреждането или по настоящия адрес на увредения срещу органите по чл. 284, ал.1, от чиито актове, действия или бездействия са причинени вредите.

В уточняващите молби е посочен конкретен прокурор, като в светлината на чл. 1 и чл. 2 от ЗОДОВ и т.6 от ТР № 3/2004 г. на ВКС по т.д.№ 3/2004 г. на ОСГК на ВКС и нормата на чл. 285, ал.2 от ЗИНЗС надлежен ответник в тези производства е юридическото лице, с което длъжностното лице, причинител на вредата, е в трудови или служебни правоотношения, от чиито актове, действия и бездействия са причинени вредите или чиято дейност се възлага или обезпечава от името и за сметка на юридическото лице, като това тълкуване напълно съвпада със смисъла на чл. 205 от АПК. В този смисъл е определение № 189/08.01.2018 г. на ВАС по адм.дело № 10037/2017 г. и определение № 2929/7.03.2018 г. по адм.дело № 2280/2018 г.

Обстоятелството, че като ответник е посочена и Прокуратурата не определя предявеното право като такова по чл. 2 ЗОДОВ. Компетентността на Прокуратурата във връзка с постановление от 04.07.2018г. на Окръжна прокуратура – Сливен, по преписка вх. № 682/2004г. на ОП – Сливен, е във връзка с функциите на Прокуратурата по осъществяване на надзор за законност при изпълнение на наказанията, поради което предявеният иск подлежи на разглеждане по реда на чл. 285 ЗИНС

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 30 по описа за 2019г. по описа на ОС – гр. Сливен и ИЗПРАЩА делото за разглеждане на компетентния Административен съд - Сливен!

 

Определението подлежи на обжалване от страните с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: