О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 06.02.01.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на шести февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

             ЧЛЕНОВЕ:СТЕФКА МИХАЙЛОВА                                         мл. с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

  

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 46 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е по частна жалба, подадена от „Банка ДСК“ ЕАД – София, чрез представител по пълномощие по чл.32 т.3 от ГПК, с която се обжалва определение № 735/05.12.2018г. по ч.гр.д. № 1588/2018г. на РС – Нова Загора, с което е прекратено производството по делото като недопустимо.

          В жалбата се сочи, че определението е неправилно и е постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Излага се хронологията относно издадената заповед за незабавно изпълнение и се твърди, че в законовия срок банката е подала искова молба по чл.422 от ГПК. Поради това се счита, че са налице всички специални положителни предпоставки за допустимост на предявения иск за съществуване на вземането и се иска да бъде отменено обжалваното определение.

Настоящият състав, след като се за позна с жалбата и делото, намира за установено следното от фактическа страна:

В полза на банката по повод на подадено от нея заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 417 от ГПК Новозагорският районен съд  е издал заповед № 307/18.05.2017 г. по  ч.гр.д. № 487/2017 г. по описа на съда. Впоследствие с определение № 315/22.06.2018 г. съдът е спрял принудителното изпълнение по отношение на длъжниците, като е указал на банката, че следва предяви иск. Впоследствие с определение №545/2.10.2018г. е обезсилена изцяло заповедта за незабавно изпълнение, както и издаденият изпълнителен лист, като това определение е било обжалвано пред Окръжен съд –Сливен и е потвърдено с определение № 649/28.12.2018 г. по ч.гр.д. № 567/2018 г. по описа на СлОС, което определение е окончателно. Преди постановяване на това определение НзРЗ обаче е постановил определението си, с което е прекратил производството по чл. 422 от ГПК, като не се е съобразил с обстоятелството, че определението, с което е обезсилена заповедта за незабавно изпълнение, не е влязло в сила.  Въпреки, че към настоящия момент, тя е влязла в сила, районният съд е процедирал процесуално неправилно, тъй като в случая той е следвало да остави без движене подадената искова молба, като задължи ищец;а  да аргументира правния си интерес от предявяването на установителния иск, след обезсилването на издадената заповед за изпълнение. Това е процесуално правилното действие, тъй като съгласно тълкуванието дадено в ТР № 4/18.06.2014 г. по  тълк.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС в т.11б въвеждането на друго основание, от което произтича вземането различно от това въз основа на което е издадена заповедта за изпълнение, може да се заяви чрез предявяване на осъдителен иск при условията на евентуалност, а в случая няма пречка ищецът да премине такъв иск със съответните процесуални последици. Поради това без да е дал възможност на ищеца да конкретизира и посочи правния си интерес от предявяването на установителния иск и е приел, че той е недопустим, съдът е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

 

 

С оглед  на изложеното частната жалба е основателна и определението следва да бъде отменено.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

ОТМЕНЯ определение № 735/05.12.2018г. по ч.гр.д. № 1588/2018г. на РС – Нова Загора, с което е прекратено производството по делото като недопустимо.

 

ВРЪЩА делото на Районен съд – Нова Загора за продължаване на съдопроизводствените действия, съгласно дадените указания в мотивите.

 

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                            

ЧЛЕНОВЕ: