О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 25.03.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и пети март през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 47 по описа на СлОС за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Пред СлОС е депозирана искова молба от К.И.Б. срещу ВКС с искане за заплащане на обезщетение в размер на 400 000лева – материални щети и 10 000 000 лева – неимуществени вреди, претърпени от действията на съдебния състав постановил решение № 159/28.12.2018г. по гр.д. № 1897/2018г. на ВКС..

С разпореждане № 260/01.02.2019г. съдът е оставил производството по делото без движение, като е дал конкретни указания към ищеца за изправяне нередовността на исковата молба.

Ищецът е депозирал молба на 18.02.2019г., в която обаче не е изпълнил нито едно от указанията на съда, а е направил доказателствени искания за назначаване на ССчЕ.

С разпореждане № 327/19.02.2019г. съдът повторно е дал указания към ищеца за отстраняване нередовността на исковата молба. Ищецът е предупреден, че при неизпълнение на указанията в едноседмичен срок, исковата молба ще бъде върната, а производството по делото прекратено.

Указанията до ищеца са връчени лично на 13.03.2019г. в БП. До изтичане на указания срок – 20.03.2019г., а и към настоящия момент, ищецът не е изпълнил дадените от съда указания.

Предвид гореизложеното и на осн. чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

  ВРЪЩА депозираната искова молба от К.И.Б. срещу ВКС с искане за заплащане на обезщетение в размер на 400 000лева – материални щети и 10 000 000 лева – неимуществени вреди, претърпени от действията на съдебния състав постановил решение № 159/28.12.2018г. по гр.д. № 1897/2018г. на ВКС.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 47/2019г. на СлОС.

 

         Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца с частна жалба пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :