О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 30.01.2019 г.

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                          

                                                                      мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА         

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 48 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против разпореждане, с което е отхвърлено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК вр. чл. 413 ал. 2 от ГПК.

 Жалбоподателят заявява, че определението е неправилно и незаконосъобразно,  постановено в противоречие с установената трайна и измененията на процесуалния закон. Развива аргументация и моли въззивния съд да отмени разпореждането на СлРС изцяло и постанови продължаване на съдопроизводствените дейности от РС. Претендира разноски.

В тази хипотеза препис от частната жалба не се изпраща на насрещната страна.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима и основателна, поради което следва да я уважи.

Производството по ч.гр.д. № 1922/18г. на НзРС е образувано по заявление от 21.11.2018г. на „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД, гр. София за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК против длъжника Н.А.И. с ЕГСН **********, с посочен постоянен адрес.

След извършване на служебна справка заповедният съд е констатирал, че с това ЕГН и на този постоянен адрес е регистрирано лицето Н.А.И., отразено е в графа „вид промяна“ сключване н аграждански брак от 07.08.2017г. и ново име Н.А. Х.. Това е дало основание на съда да отхвърли заявлението, тъй като в него е посочено различно фамилно име на длъжника и тъждеството между лицата не можело да се установи, въпреки съвпадащия ЕГН, а липсата му не можела да се отстрани поради формалния характер на заповедното производство.

Нормата на чл. 411 ал. 2 т. 1 от ГПК /в сила от 2015г./, повелява отхвърляне на заявлението при неотстраняване на допуснатите нередовности в 3 дневен срок от съобщаване на заявителя, че заявлението не отговаря на изискванията на чл. 410 от ГПК.

От своя страна разпоредбата на чл. 410 от ГПК дава в ал. 2 и задължителното съдържание на заявлението, за което препраща към чл. 127 ал. 1 и 3 и чл. 128 т.т. 1 и 2 от ГПК, а съгласно чл. 127 ал. 1 т. 2 от ГПК в него се включва посочване на точните имена и адрес на ответника/длъжника. Следователно това изискване, е инфилтрирано в нормата на чл. 410 ал. 2 от ГПК и при липсата му се прилага редът, указан от нормотвореца в чл. 411 ал. 2 т. 1 от ГПК – на заявителя се дава възможност в 3 дневен срок да приведе заявлението си в съответствие със законовия модел, тоест – да посочи точните имена на лицето, срещу което се иска издаване на заповед по чл. 410 от ГПК.

Като не е сторил това, а е отхвърлил заявлението поради наличието на отстранима нередовност, заповедният съд е постановил незаконосъобразно разпореждане, което следва да бъде отменено, а делото – върнато на НзРС с указания за продължаване на процесуалните действия съгласно разпоредбата на чл. 411 ал. 2 т. 1 от ГПК.

С оглед изхода на процеса на частния жалбоподател следва да се присъдят разноски за това производство в размер на 115 лв. за ю.к. възнаграждение и д.т.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 3971 от 26.11.2018г. по ч.гр.д. № 1922/18г. на НзРС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ВРЪЩА ч.гр.д. № 1922/18г. на НзРС на районен съд – Нова Загора за продължаване на процесуалните действия съгласно горните указания.

 

ОСЪЖДА Н.А.И. да заплати на „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД, гр. София направените разноски за настоящото производство в размер на 115 лв.

Определението   не подлежи на  касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                           ЧЛЕНОВЕ: