О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 08.02.2019 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на осми февруари, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                         Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 53 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

 

         Образувано е по частна жалба депозирана от адв.Г. процесуален представител на Д.Б.Х. против определение № 4034/07.12.2018 г. по гр.д. № 2079/2018 г. по описа на СлРС, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя по отношение на присъдените разноски.

         В жалбата се сочи, че определението е неправилно, незаконосъобразно и е постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. В случая РС неправилно е приложил разпоредбата на чл.78 ал.2 от ГПК, тъй като не са били налице и двете кумулативни предпоставки, а в случая липсва втората, касаеща даването на повод за предявяване на иска. Развиват се съображения във връзка със същността на погасителната давност и за това, че тя не се прилага служебно. Твърди се, че ответникът е продължавал да води като просрочени по партидата на процесния имот вземанията си, обхванати от дваностния срок и да търси изпълнението им чрез включването в издадените фактури, поради което е дал повод за търсената защита. В обобщение се иска решението да бъде изменено в частта за разноските, като бъдат присъдени тези в полза на ищеца, а на ответника да не му бъдат присъждани.

Не е постъпил писмен отговор на тази частна жалба.

Настоящият състав след като се запозна с частната жалба и делото намира следното:

За да остави без уважение е молбата РС е приел, че отговорността за разноски в случая би възникнала ако кредиторът – ВиК – Сливен, предприеме съдебни мерки или оспори предявения иск за несъществуване на вземането, поради изтекла погасителна давност. Било е образувано заповедно производство по което обаче е била обезсилена заповедта за изпълнение, което се дължи на поведението на дружеството, което не е предявило иск за установяване на вземането. Предявените от ищеца отрицателни установителни искове не са оспорени и са признати изцяло, поради което ответника не следва да носи отговорност за разноските.

Принципно кредиторът има право да претендира от длъжника погасеното по давност вземане и ако получи изпълнение то е надлежно, дори възможността за принудителното му изпълнение да е била погасена с изтичането на давност. Когато длъжникът се позовава на давност предмет на предявения отрицателен установителен иск не е съществуването или несъществуването на вземането, а съществуването или несъществуването на правото на принудително изпълнение въпреки евентуалните прекъсвания и спирания на давността. Ако този иск е основателен то ответникът ще дължи разноски само в хипотезата когато е оспорил иска с твърдение, че давностния срок е по-дълъг или течението му е спирано или прекъсвано. Извън съдебната покана до длъжника да плати дори със заплаха да бъдат предприети съдебни мерки не е повод за предявяването на иск за несъществуване на вземането и не влече отговорност за разноски при признание на иска до изтичането на срока за отговор на исковата молба. В конкретния случай с отговора на исковата молба, чрез процесуалния си представител, ответникът е признал иска, като е посочил че претенциите са основателни. Поради това в случая са налице предпоставките на чл.78 ал.2 от ГПК, тъй като ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото и е признал иска и разноските се възлагат на ищеца. Като е постановил определение в този смисъл РС е действал законосъобразно и правилно и неговият съдебен акт не следва да бъде отменян.

 

С оглед  на изложеното частната жалба е неоснователна.

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, подадена от адв.Пламен Г., като пълномощник на Д.Б.Х. против определение № 4034/07.12.2018 г. по гр.д. № 2079/2018 г. на РС Сливен. 

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: