О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 13.02.2019 г.

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              Н. ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                              мл. с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от  Н. Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 81 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение за прекратяване на исково производство поради липса на местна подсъдност и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят твърди, че определението е незаконосъобразно и неправилно, тъй като счита, че в случая не е приложима разпоредбата на чл. 113 от ГПК, тъй като ответницата няма качество на потребител по смисъла на пар. 13 от ЗЗП. Развива детайлни и подробни доводи в тази насока, позовава се на практика. Моли въззивния съд да отмени атакуваното определение и му присъди разноските за настоящото производство.

Ответната  по частната жалба страна не е подала писмен отговор в законовия срок.

Въззивният съд намира, че частната жалба е подадена в срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, поради което е допустима.

Разгледана по същество, същата е и основателна, с оглед което следва да бъде уважена.

Първостепенният съд е прекратил пред себе си производството и е изпратил делото по подсъдност на РС-Варна, позовавайки се на разпоредбата на чл. 113 от ГПК, вр. чл. 119 от ГПК, считайки, че е сезиран с иск срещу потребител на услуга, поради което местната подсъдност на спора е пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя – в случая – град Варна.

Настоящият въззивен състав не споделя виждането на СлРС, че ответницата има качеството „потребител“, по смисъла на пар. 13 т. 1 от ЗЗП, където е дадена легалната дефиниция на това понятие. Съгласно същата „потребител“ е „всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност“.

В случая действително ответницата е физическо лице, но от представения по делото договор от 20.02.2008г., в който тя е солидарен длъжник № 2, и въз основа на който се иска ангажиране на гражданската й отговорност, тя, именно по силата на този договор, има право да се ползва от изброените услуги, предоставяни от ищцовия търговец, но в качеството й на управител на ТД – клиент по този договор. Следователно не е налице отрицателното условие на разпоредбата на пар. 13 т. 1 от ЗЗП, тъй като  ползването на услугите е предназначено и е свързано с извършването на търговската дейност на клиента-търговец – „Скорпион-97“ ООД, гр. Сливен.

Така, щом ответницата не е потребитал в легалния смисъл на понятието, е неприложима възможността по чл. 113 от ГПК за елиминиране на общата подсъдност, регламентирана в чл. 105 от ГПК и искът може да бъде предявен по постоянния адрес на ответницата в гр. Сливен.

Ето защо частната жалба се явява основателна, а атакуваното определение – незаконосъобразно, което налага неговата отмяна и връщане н аделото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Разноските по това производство следва да се присъдят от първостепенния съд при приключване на исковото производство, като се съобрази изходът му.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                                О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТМЕНЯ определение № 202 от 17.01.2019 г. по гр. д. № 5617/18г. на СлРС, с което е прекратено производството пред районен съд - Сливен поради липса на местна подсъдност и делото е изпратено на ВРС,  като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА гр. д. № 5617/18г. на СлРС на районен съд – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението  не подлежи на  касационно обжалване.

                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: