О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 14.02.2019г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

           

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:          СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№90 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.577, ал.1, вр с чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от Директора на ОУ „Христо Ботев“, с.Самуилово чрез пълномощника адв.Д.П. против Определение №1 от 28.01.2019г. на съдия по вписванията при Сливенски районен съд, с което е отказано отбелязване в книгите на СлВп – Сливен на Анекс към договор за аренда, акт №13, том І, рег.№312/2019г. по описа на Нотариус Д.Н., рег.№092.

            Жалбоподателят намира атакувания отказ за вписване за незаконосъобразен. Посочва, че земеделската земя, предмет на договора за аренда, е възстановена по реда на ЗСПЗЗ на НУ „Васил Левски“, с.Чокоба, което обаче с Решение №56/30.03.2000г. е закрито и негов правоприемник е ОУ „Христо Ботев“, с.Самуилово. Договорът за аренда от 01.08.2002г. е сключен от кмета на Община Сливен, тъй като се касае за частна общинска собственост. Съгласно пар.3, ал.1 от Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд и водни ресурси в Община Сливен, приета с решение №126/29.03.2012г. на ОбщС – Сливен, училищните земи на закритите училища се стопанисват и управляват от директора и училищното настоятелство на приемното училище. Поради това във всички договори за аренда и наем на такива училищни земеделски земи, Община Сливен се замества от приемните училища, както е в случая. Следователно е налице универсално правоприемство от страна на арендодателя и в този смисъл договорът и анексът към него са сключени от същите страни. С оглед изложеното намира постановения отказ за неправилен и незаконосъобразен и моли съда да го отмени.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            Със заявление, вх.№405/28.01.2019г. нотариус Д.Н. с рег.№092 и район на действие СлРС е представил в СлВП – Сливен Анекс, акт №13, том І, рег.№312, дело от 24.01.2019г. към договор за аренда на недвижим имот за отбелязване. Договора за аренда, към който се иска отбелязване на анекса, е вписан в СлВП под №98, том ІІІ, вх.№3293/02.09.2002г. Договорът за аренда е сключен на 01.08.2002г. от кмета на Община Сливен, в качеството на арендодател и С.Д.Д.,в качеството на арендатор. Предмет на договора са земеделски земи, възстановени с Решение №335/15.04.1998г. на ОбСЗ – Сливен на НУ „Васил Левски“, с.Чокоба.

            Анекса, представен за вписване е сключен от ОУ „Христо Ботев“ с.Самуилово чрез директора, в качеството на правоприемник на НУ „Васил Левски“ с.Чокоба, като арендодател и от друга страна С.Д.Д.,– арендатор.

            С Решение №56 от проведено на 30.03.2000г. заседание, Общински съвет – Сливен е  приел решение за закриване на НУ „Васил Левски“, с.Чокоба, като учениците се пренасочват в ОУ „Христо Ботев“, с.Самуилово, където е разпоредено и съхраняване на цялата училищна документация и печати.

            Съгласно пар.3, ал.1 от Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд и водни ресурси в Община Сливен, приета с решение №126/29.03.2012г. на ОбщС – Сливен, управлението и разпореждането с училищни земи се осъществява от директора и училищното настоятелство, като за установените училищни земи в населените места, където има закрито училище, се стопанисва и управлява от директора и училищното настоятелство на приемното /средищно/ училище.

            ОУ „Христо Ботев“, с.Самуилово, об.Сливен няма действащо училищно настоятелство.

            С обжалваното Определение №1/28.01.2019г., съдията по вписвания при СлРС е отказал отбелязване в книгите на СлВп – Сливен на представения анекс към договор за аренда с мотива, че между страните, подписали Анекса липсва вписан договор за аренда, по който да бъде отбелязан самият Анекс, като е посочено, че анексът не подлежи на самостоятелно вписване преди да е вписан самият договор за аренда.

            Препис от определението за отказ е връчено на молителя на 04.02.2019г. Частната жалба е подадена на 12.02.2019г.

            Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването и в законоустановения срок.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Поисканото отбелязване, както правилно е отразил съдията по вписвания, на анекс към надлежно вписан в СлВп – Сливен договор за аренда на земеделски земи е измежду изрично предвидените в закон /чл.3, ал.2 от ЗАЗ/ актове, подлежащи на вписване в имотния регистър, съгл. разпоредбата на чл.4, б.“л“ от ПВп.

Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл.32а, ал.1 от Правилника за вписванията относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон.

В случая съдията по вписвания е постановил отказ с мотива, че между страните, подписали анекса, липсва вписан договор за аренда, по който да бъде отбелязан анекса. Този извод не се основава на представените по преписката доказателства /документи, представени със заявлението/, като съдията по вписвания е разсъждавал пространно върху въпроси относно същността на договора за аренда и лицата, които могат да го сключат, без да съобрази обаче отразеното в самия анекс по т.1 относно настъпило правоприемство на страната на арендодателя, подкрепено с представените доказателства.

 Безспорно се касае за надлежно вписан още през 2002г. договор за аренда на земеделски земи, собствеността върху които е възстановена на НУ „Васил Левски“ с.Чокоба, общ.Сливен с надлежен акт на ОСЗ – Сливен. Договорът, съгласно тогава действащите нормативни изисквания е сключен от Кмета на Община Сливен в качеството на арендодател. Впоследствие НУ „Васил Левски“ с.Чокоба, общ.Сливен е закрито /Решение на ОбщС от 30.03.2000г., като приемно училище е ОУ „Христо Ботев“, с.Самуилово. Именно директорът на това приемно училище е сключил Анекса от 24.01.2019г. към вписания договор за аренда от 2002г., в качеството на арендодател, правоприемник на закритото НУ „Васил Левски“ с.Чокоба.

При сключването на анекса, директорът на училището е действал при изпълнение на нормативната разпоредба на пар.3, ал.1 от Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд и водни ресурси в Община Сливен, приета с решение №126/29.03.2012г. на ОбщС – Сливен, цитирана по-горе. Следва да се посочи, че училищно настоятелство училището няма, затова действията по управление с училищните земи са извършени от директора. Следва да се посочи обаче, че тази проверка за материалната законосъобразност на действията, надлежните страни и т.н. са извършени от нотариуса при заверяване на подписите на страните, като тя е част от неговите правомощия, а не на съдията по вписвания.

С оглед изложеното е безспорно налице надлежно сключен в съответната, установена по закон, форма, анекс към вписан договор за аренда на земеделска земя. Безспорно е налице правоприемство на страната на арендодателя, съгласно разпоредбата на чл.17, ал.1 от ЗАЗ. Поради това извода на съдията по вписвания, мотивирал отказа му е абсолютно неправилен.

Като е постановил отказ за вписване, съдията по вписвания е постановил един незаконосъобразен акт, който следва да се отмени и вместо него да се постанови извършване на вписването.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОТМЕНЯ Определение №1 от 28.01.2019г. на съдия по вписванията при Сливенски районен съд, с което е отказано отбелязване на анекс към договор за аренда по преписка с вх.№405/28.01.2019г. по описа на Служба по вписванията - гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

 

            ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТБЕЛЯЗВАНЕ на представения Анекс от 24.01.2019г., рег.№312/2019г. на нотариус Д.Н., рег.№092 и район на действие СлРС към Договор за аренда, вписан в СлВП под №98, том ІІІ, вх.№3293/02.09.2002г., по преписка с вх.№405/28.01.2019г. по описа на Служба по вписванията - гр. Сливен.

 

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                              2.