О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 15.02.2019 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на петнадесети февруари, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                 : СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА  гр. дело № 91 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

 

         Образувано е по частна жалба депозирана от адв. П. в качеството и на пълномощник на М.С.Г. ***, против определение № 231/21.01.2019 г. по гр.д. № 6133/2018г. на Районен съд – Сливен, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед за защита № 25/28.12.2018 г.

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като не са били налице основанията за допускане на ОФГ. С решението си съдът бил признал за установено, че С.Г.Г. е осъществил на 19.10.2018 г. домашно насилие спрямо молителката и малолетния им син. При условие, че било установено домашно насилие бил неоснователен мотивът на съда, че той има право на словесни и визуални контакти с детето. Ако забраната отпаднела превенцията не би изпълнила предназначението си. Моли се да се отмени обжалваното определение.

По делото е депозиран отговор на частната жалба от С.Г. *** – Б – 18, с който жалбата е оспорена като неоснователна. Иска се да се потвърди обжалваното определение.

От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

Пред РС – Сливен е била депозирана молба от жалбоподателката по ЗЗДН, по която било образувано гр.д. № 6133/2018 г. На 28.12.2018 г. било постановено решение № 1516. В мотивите му, съдът приел, че действително ответникът Г. е извършил акт на домашно насилие по отношение на молителката Г. и малолетното им дете С.Г., но в интерес на детето е бащата да не е ограничен да го доближава и да поддържа с него визуални и словесни контакти. В диспозитива на решението мотивите на съда били обективирани правилно като било посочено, че на ответника Г. е забранено да приближава Г., но липсвала забрана за приближаване до детето С.. В заповедта, обаче която е издадена във връзка с решението - № 25/28.12.2018 г. било изписано, че се забранява на ответника да се доближава до молителката Г. и до малолетния им син С. С. Г.. Решението на съда било обявено на 28.12.2018 г. На същата дата била връчена и заповедта за защита на страните. На 10.01.2018 г. било депозирано искане от ответника за поправка на Заповед за защита № 25/28.12.2018 г. На 21.01.2019 г. съдът допуснал поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за защита като посочил, че текстът „ и малолетния С. Стоянов Г. ЕГН **********“ не следва да се чете.

Определението на съда е било връчено на жалбоподателя на 28.01.2019 г. и на 28.01.2019 г. в рамките на законоопределения едноседмичен срок е била депозирана настоящата жалба.

Депозираната жалба е допустима като подадена в срок от лице имащо интерес от обжалване на съдебния акт, но разгледана по същество същата се явява неоснователна.

За да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в издадената заповед за защита е необходимо да се установи наличие на противоречие между диспозитива на решението, с което тя се допуска и нейното съдържание. В случая е налице противоречие и с мотивите на съда и с диспозитива на решението, в които съдът е приел, че въпреки констатираното осъществяване на акт на домашно насилие спрямо детето С., в негов интерес е да продължи да осъществява контакти – визуални и словесни със своя баща, поради което на последния не е забранено да се доближава до детето. Наличието на такава забрана обективирана в заповедта за защита представлява допусната очевидна фактическа грешка, която районният съд правилно е отстранил.

Предвид изложеното жалбата се явява неоснователна и следва да не се уважава.

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, подадена от адв. П. в качеството и на пълномощник на М.С.Г. ***, против определение № 231/21.01.2019 г. по гр.д. № 6133/2018г. на Районен съд – Сливен, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед за защита № 25/28.12.2018 г.

 

 

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: