О  П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 05.03.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на пети март, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА  гр. дело № 100 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба депозирана от адв. З. и адв.М. в качеството им на пълномощници на „ Тех – Еволюшън“ ООД, със седалище и адрес на управление *********против определение № 637/05.11.2018 г. по ч.гр.д.1723/2018 г. по описа на Новозагорския районен съд, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск срещу жалбоподателя.

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателят посочва, че не са налице предпоставките за допускане на обезпечение, тъй като молителят не разполагал с убедителни писмени доказателства по смисъла на чл.391, ал.1 т.1 от ГПК подкрепящи вероятната основателност на бъдещия иск. Между бъдещите ищец и ответник не съществували трайни търговски отношения. „ Гленком“ ЕООД  бил използван рядко за поддръжка на продаваните от жалбоподателя машини. Допуснатата обезпечителна мярка „ запор на банкови сметки“ била изключително неподходяща и ненужно щяла да затрудни дейността на дружеството. В настоящия случай нито било доказано наличието на обезпечителна нужда, нито убедителни писмени доказателства за основателност на бъдещия иск. Нямало никакви доказателства за затруднение у жалбоподателя да заплаща задълженията си . Това било работещо предприятие. Представените от ответната страна фактури не били подписани от жалбоподателя. Определената от съда гаранция в размер на 800.00 лв. не би била достатъчна за да компенсира нанесените вреди. Моли се да се отмени обжалваното определение, както и издадената обезпечителна заповед.

По делото е депозира отговор на частната жалба от Н.К. – законен представител на „ Гленком“ ЕООД, със седалище и адрес на управление *********, с който същата е оспорена като неоснователна. Посочва се, че и жалбоподателят бил признал, че между страните съществуват търговски отношения, които също така били доказани и от представените по делото две фактури една от които е била платена от жалбоподателя. Посочва се също така, че по делото са събрани данни – Годишен финансов отчет, от който се вижда, че жалбоподателят има значителни задължения към държавата и други фирми, което обосновавало наличието на обезпечителна нужда. Страната счита, че определената от съда гаранция в размер на около 10 % е обичайната гаранция, която се определя от съдилищата. Моли се да се отхвърли частната жалба като неоснователна.

От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

На 05.11.2018 г. в деловодството на НЗРС е била депозирана молба от „ Гленком“ ЕООД за допускане на обезпечение на бъдещ иск против „Тех – Еволюшън“ ООД чрез налагане на обезпечителна мярка – запор на банкови сметки до размера на иска 8150.16 лв. В молбата било изложено твърдение, че между страните са съществували търговски отношения, във връзка, с което се е стигнало до възникване на задължение в размер на 8150.16 лв. била представена фактура за задължението, която не е била подписана от жалбоподателя. Била представена и друга фактура , която е била заплатена от жалбоподателя. Към доказателствата бил представен и Годишен финансов отчет на жалбоподателя за 2017 г., от който е видно, че жалбоподателят е посочил наличието на задължения към доставчици в размер на 64 000.00 лв., данъчни задължения в размер на 6000.00 лв. и други задължения в размер на 57 000.00лв. С обжалваното определение съдът допуснал обезпечение на бъдещия иск чрез налагането на запор на банковите сметки на жалбоподателя до размера на бъдещия иск при условие, че бъде внесена парична гаранция в размер на 800.00 лв. Паричната гаранция е била внесена и е била издадена обезпечителна заповед от 17.12.2018 г. Пред СРС била предявена искова молба за установяване на твърдяното задължение.

Депозираната жалба е подадена от лице имащо интерес от обжалване на съдебния акт, разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Условията, при които се допуска обезпечението са посочени в разпоредбата на чл. 391 ал. 1 т.1 и 2 от ГПК и те са наличието на обезпечителна нужда – без налагането на обезпечението ищецът би  бил затруднен/ би му било невъзможно да осъществи правата си и искът е подкрепен от убедителни писмени доказателства или бъде предоставена гаранция в определения от съда размер съгласно чл. 180 и 181 от ЗЗД.

В случая обезпечителната нужда се доказва от наличието на значителни задължения към държавата и други лица посочени от жалбоподателя в ГФО за 2017 г. В случай на уважаване на иска ищецът би се конкурирал с множество други задължения. Съдът намира, че от представените писмени доказателства – издадени две фактури, една от които заплатена доброволно от жалбоподателя , както и от факта на признание на наличието на търговски отношения между страните бъдещият иск би бил вероятно основателен. Тъй като обаче с молбата за допускане на обезпечение не са били представени други доказателства, правилно първоинстанционният съд е допуснал обезпечението при условие , че молителят внесе гаранция по реда на чл. 180 и 181 от ЗЗД в размер на 800.00 лв. Следва да се отбележи, че определеният от съда размер на гаранция – около 10 % от претендираната сума е обичайният размер на гаранция, която се прилага от съдилищата.

Като взе предвид изложеното, съдът намира, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да се уважава.

С оглед на изложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата депозираната от адв. З. и адв.М. в качеството им на пълномощници на „ Тех – Еволюшън“ ООД, със седалище и адрес на управление ****** против определение № 637/05.11.2018 г. по ч.гр.д.1723/2018 г. по описа на Новозагорския районен съд, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск срещу жалбоподателя като неоснователна.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: