О  П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 27.02.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и седми февруари, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                 : СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА  гр. дело № 108 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба депозирана от А. Донев и К.М. в качеството им на синдици на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД – в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление *********против определение № 3/06.02.2019 г. на съдията по вписванията – Сливен, с което е отказано вписване на особен залог на търговското предприятие на „ Елит Петрол“ АД, в което се включват недвижими имоти, за които е поискано вписването.

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателят посочва, че е било поискано вписване на вече вписания в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията втори по ред особен залог на търговското предприятие на „Елит петрол“ АД заличаването на който е прогласено от закона за нищожно на основание на параграф 5 ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, обнародван в ДВ в бр. 22/13.03.2018 г. Твърди се, че към молбата за вписване на особения залог са представени удостоверения за актуалното състояние на вписванията по партидата на заложния длъжник, от които е видно извършеното в ТРРЮЛНЦ вписване на особения залог. С обжалваното определение съдията по вписванията е приел, че с оглед на това, че молбата е подадена на 06.02.2019г. то шестмесечния срок, в който банката можела да поднови обезпечението си е изтекъл. Твърди се, че доводите са неправилни и незаконосъобразни. Дали срокът за подаване на молбата за възстановяване на особения закон е бил спазен се свежда до това да се установи на коя дата това обстоятелство е било заявено в Търговския регистър. Ирелевантни за спазване на законоустановения срок са въпросите кога залогоприемателят е извършил вторичното вписване в други регистри, които се налагат с оглед на вида и спецификата на имуществените права, които се включват в заложеното търговско предприятие. Така синдиците на КТБ са заявили на 30.08.2018 г. възстановяването на вписването на особения залог, поради което е спазен шестмесечния срок предвиден в параграф 5 ал.3 от ПЗР на ЗИДЗБН. Така заявлението за възстановяване на вписването на особения залог на търговското предприятие е било подадено в рамките на установения от ал.3 срок, а именно преди изтичането на шест месеца от влизането в сила на ЗИДЗБН. Постановеният отказ е изцяло незаконосъобразен и постановен при неправилно прилагане на закона. Поради това се иска определението да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно и преписката да бъде върната на службата по вписвания със задължително указание за извършване на исканото вписване.

От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

На 01.02.2019 г. в службата по вписвания гр. Сливен била депозирана молба от жалбоподателя за вписване на особен залог върху търговско предприятие, в което са включени недвижими имоти. Особения залог, който е било поискано да бъде вписан в СлВ бил по отношение на недвижими имоти  - три броя бензиностанции ( 0 1201, 1207 и 1210) собственост на залогодателя „ ЕЛИТ ПЕТРОЛ“ АД. Поисканото вписване било вторично като първоначалното вписване е било извършено в търговския регистър на основание заявление от 30.08.2018 г. На 06.02.2018  г. бил постановен отказ от вписване поради неспазен срок предвиден в параграф 5 ал.3 от ПЗР на ЗИДЗБН.

Определението на съда е било връчено на жалбоподателя на 14.02.2019 г. и на 21.02.2019 г. в рамките на законоопределения едноседмичен срок е била депозирана настоящата жалба.

Депозираната жалба е допустима като подадена в срок от лице имащо интерес от обжалване на съдебния акт, разгледана по същество същата се явява основателна.

За да се противопостави залогът на третите лица, той трябва да се впише в търговския регистър по партидата на залогодателя - чл. 21, ал. 2 ЗОЗ. Всички подлежащи на вписване обстоятелства се вписват в търговския регистър, тъй като всички актове, имащи отношение към търговското предприятие, трябва да бъдат отразени в един регистър, по една и съща партида, така че да бъдат защитени интересите и на търговеца - притежател на търговското предприятие, и на третите лица. Особеният залог на търговското предприятие следва да бъде вписан, освен в Централния регистър на особените залози, за реда на вписване в който важат разпоредбите на чл. 26-31 ЗОЗ и Правилника за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието, така и по фирменото дело на залогодателя, съответно в търговския регистър. При това вписване е валидна разпоредбата на чл. 12, ал. 3 ЗОЗ, според която противопоставимостта на особения залог възниква от вписването в другия регистър - т.е. търговския регистър . Вписванията в търговския регистър имат първичен характер - те осигуряват противопоставимостта на залога на минимално необходим кръг лица. Това са третите лица, които претендират права върху търговското предприятие като съвкупност - купувачите или приобретателите на друго основание, заложните кредитори. За дата на учредяване на залога следва да се счита вписването в търговския регистър, а не вписването му в Централния регистър за особените залози. Законът допуска извършване на вписвания в други регистри, които имат допълнителен, вторичен характер. Те разширяват кръга на лицата, на които залогът е противопоставим, но нямат самостоятелно действие, ако липсва първично вписване в търговския регистър. За да може залогът на търговско предприятие да се противопостави на трети лица, придобиващи по-късно обезпечителни права върху отделни елементи на търговското предприятие, залогът трябва да се впише вторично в съответния регистър. Следователно залогът на търговско предприятие, освен в Централния регистър на особените залози, се вписва и в други регистри както в случая в имотния регистър при службата по вписванията към съответния районен съд - когато включва недвижими имоти

В случай е безспорно, че вписването на особения залог е извършено в предвидения от закона срок. Съгласно изискванията синдиците на КТБ са заявили на 30.08.2018 г. възстановяването на вписването на особения залог, поради което е спазен шестмесечния срок предвиден в параграф 5 ал.3 от ПЗР на ЗИДЗБН, поради което исканото вписване на подробно посочените в молбата недвижими имоти е следвало да бъде извършено. Съображенията на съдията по вписвания са изцяло неоснователни, поради което определението следва да бъде отменено и да бъде указано на Службата по вписванията да извърши исканото вписване на особения залог, включващ недвижимите имоти подробно индивидуализирани в молбата.

 

С оглед  на изложеното частната жалба е основателна, поради което съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

ОТМЕНЯ Определение № 3/06.02.2019 г. по преписка, вх. № 586/06.02.2019 г. на съдията по вписвания към Службата по вписвания Сливен.

ВРЪЩА преписката на Службата по вписвания за извършване на исканото вписване на недвижими имоти.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: