О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 13.03.2019 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                                                      мл. с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от мл.с. Алексиева въззивно ч. гр. д.  N 119 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

     Образувано е по частна жалба депозирана от адв. Д. в качеството му на пълномощник на П.К.З., ЕГН **********,***, против определение № 2/08.02.2019 г. по искане вх.№ 254/08.02.2019 г. на съдията по вписвания при РС - Нова Загора, с което е отказано заличаване на договорна ипотека.

 

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателят посочва, че неправилно съдията по вписване е основал своя отказ на разпоредбата на чл. 19 от Правилника по вписванията, който текст в случая не намира приложение. Посочва се, че се касае за собственик на ипотекиран имот, който желае да заличи ипотеката на имота. Била подадена стандартна бланка, наименована не „молба“, а „заявление“. Налице били двете изискуеми се от закона предпоставки за заличаване на ипотеката, а именно изтекъл десетгодишен срок и липса на подновяване на ипотеката. Моли се отказът да бъде отменен и съдията по вписвания да бъде задължен да извърши вписването – заличаване на ипотека.

 

От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

 

На 08.02.2019 г. в Служба по вписвания към Агенциа по вписвания Нова Загора било депозирано заявление за заличаване на договорна ипотека от 2007 г. вписано под № 1, том ІI, дело 2481/2007 г. поради изминали десет години от датата на вписването, без то да е подновено. Заявлението било подписано от П.К.З. лично, но нямало нотариална заверка на подписа му. На същата дата 08.02.2019 г., съдията по вписване постановил отказ от вписване като посочил, че според разпоредбата на чл. 22 от ПВп. се допуска заличаване на ипотеката, когато са изминали 10 г. от вписването и без да има подновяване по молба на всеки заинтересован, но съгласно чл. 3 от ПВп. Подлежат на вписване само актове извършени по нотариален ред или с нотариално заверен подпис.

 

Обжалваното определение е било съобщено на жалбоподателя на 18.02.2019 г., а настоящата жалба е депозирана на 25.02.2019 г.

 

Депозираната жалба е подадена в законния срок от лице имащо интерес от обжалване на съдебния акт, разгледана по същество същата се явява основателна.

 

В разпоредбата на чл. 172 ал. 2 от ЗЗД е посочено, че действието на ипотеката трае 10 години, от деня в който е извършено вписването и. След тази дата, по силата на закона, ако не е подновена ипотеката губи действието си. В разпоредбата на чл. 22 ал.1 и 2 от Правилника за вписванията са разгледани хипотезите, при които ипотеката се заличава преди да е изтекъл 10 г. срок от учредяването и. В ал. 3 от чл. 22 от ПВп. е разгледан случаят, при който десет годишният срок е изтекъл и възможността на всяко заинтересовано лице да поиска ипотеката да бъде заличена. За да се уважи това искане е необходимо да се установи, че е изтекъл 10 годишен срок от учредяване на ипотеката и че същата не е била подновявана. В случая тези предпоставки са налице. Неоснователно съдията по вписване се е позовал на разпоредбата на чл. 3 от ПВп. и е отказал заличаване на вписването, тъй като в случая няма акт, който да подлежи на вписване за да съществува и изискване този акт да е поне с нотариално заверен подпис.

 

Като взе предвид изложеното, съдът намира, че жалбата е основателна и като такава следва да се уважава.

 

 С оглед на изложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

       

ОТМЕНЯ определение № 3/08.02.2019 г. по искане вх.№ 255/08.02.2019 г. на съдията по вписвания при РС - Нова Загора, с което е отказано заличаване на договорна ипотека, като неправилно и незаконосъобразно.

ИЗПРАЩА делото на службата по вписвания при РС – Нова Загора за извършване на исканото заличаване на договорна ипотека.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: