О  П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 05.03.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на пети март, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА  гр. дело № 120 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба депозирана от адв. Д. в качеството му на пълномощник на П.К.З., ЕГН ********** *** против определение № 3/08.02.2019 г. по искане вх.№ 255/08.02.2019 г. на съдията по вписвания при РС - Нова Загора, с което е отказано заличаване на договорна ипотека .

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателят посочва, че неправилно съдията по вписване е основал своя отказ на разпоредбата на чл. 19 от Правилника по вписванията, който текст в случая не намира приложение. Посочва се, че се касае за собственик на ипотекиран имот, който желае да заличи ипотеката на имота. Била подадена стандартна бланка, наименована не „молба“, а „заявление“. Налице били двете изискуеми се от закона предпоставки за заличаване на ипотеката, а именно изтекъл десетгодишен срок и липса на подновяване на ипотеката. Моли се отказът да бъде отменен и съдията по вписвания да бъде задължен да извърши вписването – заличаване на ипотека.

От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

На 08.02.2019 г. в СП към АВ Нова Загора било депозирано заявление за заличаване на договорна ипотека от 2006 г. вписано под № 149, том I, дело 2049/2006 г. поради изминали десет години от датата на вписването, без то да е подновено. Заявлението било подписано от П.З. лично, но нямало нотариална заверка на подписа му. На същата дата 08.02.2019 г. , съдията по вписване постановил отказ от вписване като посочил, че според разпоредбата на чл. 22 от ПВп. се допуска заличаване на ипотеката, когато са изминали 10 г. от вписването и без да има подновяване по молба на всеки заинтересован, но съгласно чл. 3 от ПВп. Подлежат на вписване само актове извършени по нотариален ред или с нотариално заверен подпис.

Обжалваното определение е било съобщено на жалбоподателя на 18.02.2019 г., а настоящата жалба е депозирана на 25.02.2019 г. в рамките на законоустановения 7 – мо дневен срок.

Депозираната жалба е подадена в законния срок от лице имащо интерес от обжалване на съдебния акт, разгледана по същество същата се явява основателна.

В разпоредбата на чл. 172 ал. 2 от ЗЗД е посочено, че действието на ипотеката трае 10 години, от деня в който е извършено вписването и. След тази дата, по силата на закона, ако не е подновена ипотеката губи действието си. В разпоредбата на чл. 22 ал.1 и 2 от Правилника за вписванията са разгледани хипотезите, при които ипотеката се заличава преди да е изтекъл 10 г. срок от учредяването и. В ал. 3 от чл. 22 от ПВп. е разгледан случаят, при който десет годишният срок е изтекъл и възможността на всяко заинтересовано лице да поиска ипотеката да бъде заличена. За да се уважи това искане е необходимо да се установи, че е изтекъл 10 годишен срок от учредяване на ипотеката и че същата не е била подновявана. В случая тези предпоставки са налице. Неоснователно съдията по вписване се е позовал на разпоредбата на чл. 3 от ПВп. и е отказал заличаване на вписването, тъй като в случая няма акт, който да подлежи на вписване за да съществува и изискване този акт да е поне с нотариално заверен подпис.

Като взе предвид изложеното, съдът намира, че жалбата е основателна и като такава следва да се уважава.

 

С оглед на изложеното, съдът

 

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

 

ОТМЕНЯ определение № 3/08.02.2019 г. по искане вх.№ 255/08.02.2019 г. на съдията по вписвания при РС - Нова Загора, с което е отказано заличаване на договорна ипотека, като неправилно и незаконосъобразно.

 

ИЗПРАЩА делото на службата по вписвания при РС – Нова Загора за извършване на исканото заличаване на договорна ипотека.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: