О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 09.04.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на девети април през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 123 по описа на СлОС за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Пред СлОС е депозирана искова молба от К.И.Б. срещу Софийски Апелативен съд с искане за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 000лева – материални щети и 5 000 000 лева – неимуществени вреди, претърпени от действията на съдебния състав разглеждащ ч.гр.д. № 2961/2017г. по описа на САС.

С разпореждане № 389/06.03.2019г. съдът е оставил производството по делото без движение, като е дал конкретни указания към ищеца за изправяне нередовността на исковата молба. Ищецът е предупреден, че при неизпълнение на указанията в едноседмичен срок, исковата молба ще бъде върната, а производството по делото прекратено.

Указанията до ищеца са връчени лично на 28.03.2019г. в БП. До изтичане на указания срок – 04.04.2019г., а и към настоящия момент, ищецът не е изпълнил дадените от съда указания.

Предвид гореизложеното и на осн. чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

  ВРЪЩА депозираната искова молба от К.И.Б. срещу Софийски Апелативен съд с искане за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 000лева – материални щети и 5 000 000 лева – неимуществени вреди, претърпени от действията на съдебния състав разглеждащ ч.гр.д. № 2961/2017г. по описа на САС.

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 123/2019г. на СлОС.

 

         Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца с частна жалба пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :