О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 11.03.2019г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

           

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:           МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно гр. дело №125 по описа на съда за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от адв.Г.М. в качеството му на процесуален представител на ищците по гр. №287/2018г. по описа на РС – Котел против Определение №18/15.01.2019г. по гр.д.№287/2018г. на Котелски районен съд, в частта, с която ищците са осъдени да заплатят на Община Котел разноски в размер на 1080лв.

В частната жалба адв.М. посочва, че прави възражение за прекомерност на присъдените в полза на Община Котел разноски от 1080лв., тъй като присъдената сума не отговаря на разпоредбата на чл.8, ал.1 от Наредба №1/09.07.2004г.  за минималните размери на адвокатските възнаграждения и следва да е 300лв.

            По делото е постъпил отговор на частната жалба от насрещната страна – Община Котел чрез процесуалният представител адв.Р. с развити подробни съображения за неоснователност на жалбата и направеното с нея възражение за прекомерност, което на първо място било преклудирано, евентуално – неоснователно.

            При извършване на проверката за редовност и допустимост на частната жалба, съдът констатира, че същата е недопустима.

            Предмет на частната жалба е единствено и само частта, с която са присъдени разноски на ответната Община Котел на основание чл.78, ал.4 от ГПК, спрямо която производството по делото е прекратено с обжалваното Определение №18/15.01.2019г. по гр.д.№287/2018г. на Котелски районен съд. Частните жалбоподатели не атакуват прекратяването на производството спрямо ответника  Община Котел. С частната жалба е направено всъщност възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на ответната страна, спрямо която производството е прекратено, което се основава на разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК.

За разлика от отменения ГПК, то новия процесуален закон е предвидил изрично отделен, самостоятелен ред, по който следва да се преразгледа /измени/, респ. допълни постановения съдебен акт в частта относно разноските – чл.248 от ГПК.           Съгласно процесуалната норма на чл. 248, ал. 1 ГПК страните в исковото производство разполагат с възможността да искат както допълване на решението в частта разноските, като хипотезата –допълване е налице, когато съдът изобщо не се е произнесъл по въпроса за разноските,  така и да искат изменение на решението в частта за разноските, когато има първоначално произнасяне на съда, пред когото е направено искането. В случая в т. н. частна жалба се съдържа искане за изменение на определението за разноски в смисъла посочен по-горе, чрез намаляване на адвокатското възнаграждение поради прекомерност.

            По възражение по чл. 78, ал. 5 ГПК и по чл. 248, ал. 1 ГПК за изменение на решението в частта за разноските компетентен да се произнесе е съдът, пред който е заявено искането – в случая се касае до разноски сторени в първоинстанционното производство, по което следва да се произнесе първоинстанционния съд.

Поради това, настоящата частна жалба, имаща за предмет единствено възражение по чл.78, ал.5 от ГПК и свързаното с него искане за изменение на обжалвания акт в частта за разноските, се явява недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея производство - да се прекрати. Делото следва да се върне на първоинстанционния съд – РС – Котел за разглеждане на направеното възражение по чл. 78, ал. 5 ГПК и искане за изменение на Определение №18/15.01.2019г. по гр.д.№287/2018г. по описа на КРС в частта за разноските, включващо и преценка допустимостта на възражението, по установения за целта ред – чл.248 от ГПК. Така постановеното определение от РС – Котел подлежи на евентуално обжалване.

            Ръководен от изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба, подадената от адв. Г.М., в качеството му на процесуален представител на ищците по гр.д.№287/2018г. по описа на РС – Котел против Определение №18/15.01.2019г. по гр.д.№287/2018г. на Котелски районен съд в частта относно разноските, като НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по частно възз. гр. дело №125/2019г. по описа на Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 

            ВРЪЩА гр.д.№287/2018г. по описа на КРС на КОТЕЛСКИ РАЙОНЕН СЪД за разглеждане и произнасяне по направеното възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на основание чл. 78, ал. 5 ГПК и свързаното с него  искането за изменение на Определение №18/15.01.2019г. по гр.д.№287/2018г. на Котелски районен съд в частта относно разноските, обективирани в  подадената от ищците чрез адв.М. частна жалба вх.№СД-02-01-158/30.01.2019г. по входящия регистър на КРС.

 

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред АС – Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                              

           

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                             

                                                                                     

                                                                                          2.