П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 20 юни 2019 година

 

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, търговско отделение,  в публично съдебно заседание на двадесети юни през две хиляди и деветнадесета година, в  състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

               

при секретаря Ивайла Куманова и с участието прокурор…, сложи за разглеждане ГрД № 126 по описа за 2019 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На  именното повикване в  09.00  часа се явиха:

 

Ищецът В.Н.Д., редовно призован, се явява лично и адв. С.Р. ***, редовно упълномощен от по-рано.

Ответницата М.Т.Д., редовно призована, се явява лично и с адв. П. ***, редовно упълномощен от по-рано.

 

СТРАНИТЕ: Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. Р.: Поддържам исковата молба. С ответната страна сме постигнали спогодба за прекратяване. Уточняваме, че исковата ни молба е записано,ч е не дължим лихви за периода от 2005 г. върху двете главници, но това е техническа грешка и сумите, които са записани са изчислени лихви за периода от 15.09.1995 г. до 13.02.2019 г. и за двете главници. Уточняваме, че записаната сума 50 786,67 лв. като лихва за забава върху главницата от 8 050 лв. всъщност е в размер на 39 050,62 лв., а тази сума е сумата лихви и разноски по изпълнителното производство и оттегляме иска над сумата от 39 050,62 лв.

 

АДВ. Н.: Действително ще признаем иска. Ще си разделим държавната такса. Не се противопоставяме да се прекрати производството по направеното искане.

 

Съдът, след като констатира, че са налице условията за оттегляне на частично на предявения иск за мораторна лихва, намери, че производството по предявения от В.Н.Д. срещу М.Т.Д. иск с правно основание чл. 439 от ГПК за признаване за установено по отношение на ответницата, че не дължи сумата над 39 050,62 лв. до 50 786,67 лв. представляваща мораторна лихва за забава върху главница в размер на 8 050 лв. за периода от 15.09.1995 г. до 13.02.2019 г., следва да бъде прекратено поради оттегляне на предявения иск.

 Ищецът не следва да бъде осъден да заплати държавна такса върху оттеглената част, тъй като съдът го е освободил от заплащане на държавни такси.

 

Предвид гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по предявения от В.Н.Д. срещу М.Т.Д. иск с правно основание чл. 439 от ГПК за признаване за установено по отношение на ответницата, че не дължи сумата над 39 050,62 лв. до 50 786,67 лв. представляваща мораторна лихва за забава върху главница в размер на 8 050 лв. за периода от 15.09.1995 г. до 13.02.2019 г., поради оттегляне на предявения иск.

 

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред БАС.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Съдът предложи на страните спогодба и същите постигнаха такава в следния смисъл:

 

I. В.Н.Д. с ЕГН **********,*** от една страна

и

II. М.Т.Д. с ЕГН **********, с адрес ***, от друга страна,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. Страните ПРИЗНAВAT ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА М.Т.Д. с ЕГН **********, че В.Н.Д. с ЕГН ********** не дължи на М.Т.Д. с ЕГН ********** сумата 8 050 лева - главница, като и сумата от 39 050,62 лева представляваща лихва за забава върху главницата от 8 050 лева за периода от 15.09.1995 г. до 13.02.2019 г., както и последващи лихви върху тази сума. Не дължи сумата от  5 000 лева - главница, като и сумата 24 256,43 лева представляваща лихва за забава върху главницата от 5 000 лева за периода от 15.09.1995 г. до 13.02.2019 г., както и последващи лихви върху тази сума, дължими  въз основа на изпълнителни листи издадени на 27.06.2003 г. въз основа на присъда № 21/07.06.2002 г. по НОХД № 775/2000 г. по описа на СлОС, като погасени по давност.

II. При одобряване на настоящата спогодба по гр. дело № 126/2019г. на СлОС ако се дължи държавна такса, страните се споразумяват същата да бъде възложена по равно между тях, както и че нямат претенции за заплащане на разноски за процесуално представителство една към друга по горепосоченото дело.

III. М.Т.Д. с ЕГН ********** се задължава в 3-дневен срок да предприеме действия за прекратяването на изп. дело №  № 89/2019 г. на ДСИ при СлРС и на изп. дело № 90/2019 г. на ДСИ при СлРС.

ІV. Страните по настоящото споразумение, заявяват, че с неговото изпълнение, считат отношенията помежду си за напълно уредени, както и че нямат претенции една към друга.

 

 

1…………………                                                               2…………………

  /В.Д./                                                           /М.Д./

Съдът, след като взе предвид, че настоящата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, и урежда всички отношения предмет на производството по настоящото дело, на основание чл. 234 от ГПК,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ГрД № 126/2019 г. по описа на СлОС, като спогодено.

ОСЪЖДА В.Н.Д. с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса по сметка на СлОС в размер на 763,57 лв.

ОСЪЖДА М.Т.Д. ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса по сметка на СлОС в размер на 763,57 лв.

 

Определението, в частта относно прекратяването, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред Апелативен съд- Бургас.

 

 

Протоколът се състави  в съдебно заседание.

Заседанието се закри в  09,35 ч.

 

         

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         СЕКРЕТАР: