О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Сливен, 12.03.2019 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                            МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                      мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.гр. д.  N 131 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

На 11.03.2019г. ЧСИ е изпратил в СлОС жалба от длъжника „Сиус“ ООД, гр. София, с вх.№ ************. по описа на съда, входирана при ЧСИ с № 6063 от 13.02.2019г., с която се атакува негов протокол от 28.01.2019г. по изп.д. № *********** /л. 893,т.ІІІ от копие на изп.д./, с който отказва да отстрани пазача Й.А..

В жалбата, подадена от длъжника „Сиус“ ООД, гр. София, чрез процесуален представител по пълномощие по чл. 32 т. 1 от ГПК,  се развиват съображения за незаконосъобразността на отказа и се иска отмяна на действията на ЧСИ по повод неуважаването на молбата на длъжника за смяна на пазача на обекта ФЕЦ „Сиус-Оризари“, иска се съдът да постанови отстраняване на Й.А. като пазач и да даде указания за осигуряване на безпрепятствен достъп до обекта и съоръженията към него на назначения за пазач на дружеството Дончо Милков Киров.

Жалбата е подадена извън срока по чл. 436 ал. 1 от ГПК и следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а образуваното по нея производство – прекратено, също като недопустимо.

 Цитираният протокол от 28.01.2019г., обективиращ отказа, предмет на обжалване, е изпратен с придружително писмо на длъжника от ЧСИ на същата дата - 28.01.2019г. по пощата, и видно от приложената обратна разписка /л.л. 894 и 895, т. ІІІ/, е получен на 30.01.2019г.

Съгласно разпоредбата на чл. 436 ал. 1 от ГПК, регламентираща реда за атакуване действията на СИ, „жалбата се подава чрез СИ до окръжния съд по мястото на изпълнението в едноседмичен срокот извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи – от деня на съобщението“.

Следователно в случая, при наличие на последната хипотеза – срокът за подаване на жалбата за длъжника е започнал да тече на 30.01.2019г. и е приключил, съгласно нормата на чл. 60 ал. 4 от ГПК, на 06.02.2019г., до който момент тя би била годна валидно да сезира съда.

В нарушение на изискването по чл. 436 ал. 1 от ГПК жалбоподателят не е подал жалбата си чрез СИ, чиито действия атакува, а директно до СлОС.

Тя е била изпратена по куриер, с дата на изпращане - 07.02.2019г., входирана е в деловодството на СлОС с вх.№ ************. и е образувана във в.гр.д. № 76/19г. на СлОС.

С определение № 209/11.02.2019г. по в.гр.д.№76/19г. на СлОС съдът е констатирал всички тези обстоятелства и като е установил, че не е изпълнена предвидената в ГПК процедура по администриране, чието извършване е възложено на СИ, е прекратил производството по делото и е изпратил жалбата на ЧСИ за осъществяване на процесуалните действия по чл. 436 от ГПК. /л.1071, т. ІІІ/

С придружително писмо от 12.02.2019г. /л. 1070, т. ІІІ/, входирано с вх.№ 6062 от 13.02.2019г. на ЧСИ, СлОС е изпратил препис от определението си и препис от жалбата на длъжника. Последната е получила вх.№ 6063 от 13.02.2019г. по описа на ЧСИ /л. 1072, т. ІІІ/, и в изпълнение на указанията на съда, той е осъществил процедурата по размяна на книжа и даване на писмени обяснения, след което, с писмо от 11.03.2019г., я е изпратил, заедно с приложенията и копие от изпълнителното дело, на СлОС.

Жалбата е входирана в деловодството с вх.№ ************. и е образувана в настоящото в.гр.д. № 131/2019г. на СлОС.

Така от казаното дотук е видно, че тя е просрочена и не следва да бъде лазглеждана.

Независимо от постъпването на жалбата по надлежен ред в съда едва на 11.03.2019г., меродавна е датата на първото й подаване, макар и в нарушение на предписаните правила, и ако тя е попадала в рамките на процесуалния срок, в който действието следва да бъде извършено – то се счита за редовно.

В случая едноседмичният срок е поставен в течение на 30.01.2019г. и е затворен на 06.02.2019г., а датата на изпращане чрез куриер на жалбата против протокола от 28.01.2019г. на ЧС, е 07.02.2019г. – тоест – извън периода, в който правото на подаването й е било активно за длъжника.

Следователно поради просрочието си, жалбата е недопустима и трябва да се остави без разглеждане, без да се обсъжда по същество, нито да се коментират фактите, настъпили след това, извършените по изпълнителното дело действия на ЧСИ и страните и постановените от първия актове.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ ************. против действия на ЧСИ, обективирани в протокол от 28.01.2019г. по изп.д. № *********** на ЧСИ рег. № 915 и район на действие района на СлОС, подадена от длъжника „Сиус“ ООД, гр. София, като  НЕДОПУСТИМА, поради подаването й след срока за обжалване.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 131/2019г. на СлОС, като  НЕДОПУСТИМО.

 

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    

         ЧЛЕНОВЕ: