О  П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 12.03.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на дванадесети март, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА  гр. дело № 132 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба депозирана от адв. Хандърчев в качеството му на пълномощник на Е.А.Ц., ЕГН ********** *** против определение № 44/31.01.2019 г. по гр.д. № 559/2018 г. на РС – Котел, в частта с която е прекратено производството по делото по предявения иск по чл. 53 от СК .

В частната жалба се твърди, че определението в тази част е неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателят посочва, че при издаването на удостоверение за сключен граждански брак от 26.11.2018 г. длъжностното лице е допуснало техническа грешка и е изписало фамилното име на ищцата преди брака Ц. вместо А.. Във връзка с това била постановена и обжалваната част от определението. Страната моли да се отмени в тази част определението и като доказателство да се приеме ново удостоверение – дубликат за сключен граждански брак  от 05.02-2019 г., от което било видно, че предбрачното име на жалбоподетелката е било А..

От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

На 29.11.2018 г. пред Рс – Котел била депозирана искова молба от жалбоподателката по чл. 49 от СК. С исковата молба било поискано след прекратяване на брака ищцата да носи предбрачното си име А.. Към исковата молба било представено Удостоверение за сключен граждански брак ( дубликат) от 26.11.2018 г., където било отбелязано, че преди и след сключване на брака жалбоподетелката е носила фамилното име Ц.. На 31.01.2019г. съдът постановил обжалваното определение № 44. С него той насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание, представил на страните проект за доклад и прекратил производството по чл. 53 от СК, тъй като от представеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак ( дубликат) от 26.11.2018 г., било видно, че преди и след сключване на брака жалбоподетелката е носила фамилното име Ц..

Пред въззивния съд е представено Удостоверение за сключен граждански брак ( дубликат) от 05.02.2019 г.,от което е видно , че преди сключването на брака жалбоподателката е носила фамилното име А.. Отразеното в новото удостоверение се подкрепя и от преписа на Акта за граждански брак от 08.09.1991 г.

По делото няма данни от които да е видно на коя точно дата обжалваното определение е било съобщено на жалбоподателя, поради което следва да се приеме, че частната жалба е своевременно депозирана.

Депозираната жалба е подадена от лице имащо интерес от обжалване на съдебния акт, разгледана по същество същата се явява основателна.

За да постанови прекратяване на производството по чл. 53 от СК, съдът е взел предвид отразеното в Удостоверение за сключен граждански брак ( дубликат) от 26.11.2018 г., където е било отбелязано, че преди и след сключване на брака жалбоподетелката е носила фамилното име Ц.. Очевидно, като се имат предвид представените с частната жалба Удостоверение за сключен граждански брак ( дубликат) от 05.02.2019 г., и препис от Акта за граждански брак от 08.09.1991 г., при първоначално издаденото удостоверение се е касаело за допусната техническа грешка при изписване на имената на ищцата преди и след брака. Пред настоящата инстанция безспорно се установи, че преди брака жалбоподателката е носила фамилното име А., а след брака – Ц., поради което интересът и от предявяване и уважаване на иска по чл. 53 от СК е налице.

Като взе предвид изложеното, съдът намира, че жалбата е основателна и като такава следва да се уважава.

 

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

 

 

ОТМЕНЯ определение №44/31.01.2019 г. по гр.д. № 559/2018 г. на РС – Котел, в частта с която е прекратено производството по делото по предявения иск по чл. 53 от СК, като неправилно и незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА делото на Котелския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: