О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 13.03.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

             ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ                                   мл. с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

   като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 133 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е по частна жалба против определение №  16391/23.10.2018 г.по гр.д. № 3434/2017 г. на Районен съд – Сливен, с което е върната подадената от  жалбоподателя въззивна жалба.

          В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и незаконосъбразно. С определение от 28.09.2018 г. съдът е продължил срока за представяне на квитанция за внесена държавна такса за подадената въззивна жалба. С определението срокът е продължен за една седмица. Твърди, че за това определение частният жалбоподател е узнал на 8.10.2018 г. и до тази дата не е знаел, че срокът е продължен. Така на 15.10.2018 г. е била подадена молба с квитанция за внесената държавна такса, поради което се иска определението на районния съд за връщане на подадената въззивна жалба да бъде отменено.  

Настоящият състав, след като се запозна с жалбата я намира за неоснователна,у поради следните съображения:

          На първо място следва да се посочи, че липсата на средства за заплащане на държавна такса не е уважителна причина по смисъла на чл. 63 ал.1 от ГПК, като в този смисъл  е определение № 280/21.10.2015 г. на  ВКС. Въпреки това районният съд е продължил срока с една седмица.  Разпоредбата на чл. 643 ал.2 от ГПК сочи, че определението на съда, с което се уважава или отказва продължаване на срока не се съобщава на страната. Страната е длъжна да прояви необходимата грижа за добро водене на делото, като следи за произнасянето от съда по подадената от нея молба по чл. 63 ал. 1 от ГПК и такава е трайната практика на ВКС. Поради това в случая е безспорно, че след като съдът, макар и неправилно, е продължил срока, то страната е следвало да внесе държавната си такса и да представи документ в срока, който изтича на 03.10.2018 г. Страната обаче е депозирала молба и е внесла таксата на 16.10.2018 г. , след като този срок е изтекъл и като е констатирал това районният съд правилно е върнал подадената въззивна жалба, поради неотстраняване в срок на  нередовности.

         

 

 

С оглед  на изложеното частната жалба е неоснователна, поради което съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

 

ОСТАВЯ без уважение  частната жалба подадена от  В.С.Г., чрез пълномощника му АДВ. С.С., против определение № 16391/23.10.2018 г. по гр.д. № 3434/2017 г. на Районен съд – Сливен, с което е върната подадената против първоинстанционното решене въззивна жалба , поради неотстраняване в срок на нередовностите.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                             

ЧЛЕНОВЕ: