О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 29.03.2019г.

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРТИН САНДУЛОВ              

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:        МАРИЯ БЛЕЦОВА  

 СТЕФКА МИХАЙЛОВА

           

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно гр. дело №163 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

            Образувано е по въззивна жалба против Решение №1319/14.11.2018г. по гр.д.№1530/2018г. на Сливенски районен съд, с което: 1. ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр.София е осъдена да заплати на Р.Н.П. сумата от 4770,80лв., представляваща сбор от обезщетения за неизползвани до 12 дни платен годишен отпуск за положен извънреден труд над 50 часа за тримесечията за периода от 24.02.2003г. до 30.06.2014г., ведно със законната лихва, считано от 03.04.2018г. до окончателното изплащане на сумата, като иска над присъдения до пълния претендиран размер е отхвърлен като неоснователен и недоказан; 2. ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр.София е осъдена да заплати на Р.Н.П. сумата от 966,20лв., представляваща обезщетение за положен извънреден труд за периода от 03.04.2015г. до 03.04.2018г., ведно със законната лихва, считано от 03.04.2018г. до окончателното изплащане на сумата и мораторна лихва в размер на 248,31лв.; 3. Отхвърлени са като погасени по давност исковете за заплащане на възнаграждение за извънреден труд за периода от 01.01.2015г. до 02.04.2015г., както и и иска за заплащане на мораторна лихва върху главницата за заплащане на възнаграждение за извънреден труд за периода от 01.01.2015г. до 02.04.2015г. С решението са присъдени на страните разноски, съразмерно с уважената и отхвърлена част от исковете и ответната дирекция е осъдена да заплати държавна такса и разноски за вещо лице по сметка на СлРС.

Въззивната жалба е подадена от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, гр.София и с нея се обжалва решението в неговите осъдителни за дирекцията части.

            След като се запозна с материалите, приложени по гр.д.№1530/2018г. по описа на СлРС, въззивният състав констатира, че исковата претенция за заплащане на възнаграждение за извънреден труд е била предявена за периода от 01.01.2015г. до 31.10.2015г. и за този период районният съд е формулирал и изложил надлежни мотиви в постановения си акт, като е приел, че за периода от 03.04.2015г. до 31.10.2015г. иска е основателен и ще се уважи в размера от 966,20лв., докато в диспозитива обаче е отразил периода от 03.04.2015г. до 03.04.2018г. По този начин е налице допусната явна фактическа грешка при изписване диспозитива на атакуваното съдебно решение, като формираната в мотивите воля не е отразена правилно в диспозитива.

            По делото пред СлРС е постъпила молба от ищеца Р.П. чрез адв.П. за отстраняване на допусната ЯФГ. Молбата е администрирана надлежно от районния съд, като е постъпил  законоустановения срок отговор на същата от насрещната страна. Районният съд е резолирал изпращане на делото по въззивната жалба на СлОС, като е пропуснал да се произнесе преди това по надлежно подадената и администрирана молба за поправка на посочената ЯФГ.

            Тъй като допусната ЯФГ касае решението в неговата обжалвана осъдителна част, предмет на въззивното производство, то въззивният съд намира, че следва да прекрати въззивното производство и да върне делото на районния съд за отстраняване на констатираната ЯФГ, тъй като отстраняването й обуславя последващото произнасяне на въззивния съд по подадената въззивна жалба.

След отстраняване на констатираната от съда явна фактическа грешка, делото следва да се върне незабавно на СлОС за разглеждане на подадената първоначално въззивна жалба и евентуално подадената впоследствие въззивна жалба против решението за поправка на ЯФГ.

            Ръководен от изложеното, съдът

             

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№163/2019г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

ИЗПРАЩА на СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД гр.дело №1530/2018г. по описа на СлРС за поправяне на допусната в първоинстанционното решение явна фактическа грешка, съгласно искането, съдържащо се в подадената молба вх.№2475/05.02.2019г. от ищеца Р.П. чрез адв. Н.П..

                       

УКАЗВА на Сливенски районен съд след произнасяне по молбата за отстраняване на ЯФГ, да изпрати отново делото на Сливенски окръжен съд за разглеждане на подадената въззивна жалба, ведно с евентуално постъпила такава против решението за поправка на ЯФГ.

 

Определението не подлежи на обжалване.   

             

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.