ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

09.09.2019 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на…девети септември.............…………………….

през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова……….………..…гр..дело №  168. по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази:

            След запознаване с делото, съдът констатира следното:

            Постъпила е искова молба, адресирана до Окръжен съд – Сливен, с която е предявен иск с правно основание чл. 124 ал.1 от ГПК и цена 200 000 евро или левова равностойност 430 282,60лв.

            С допълнителна молба от 31.07.2019г., ищецът е заявил че намалява претенциите си, като предявява иска си като частичен за сумата 300 евро или левова равностойност 586,79лв. от 430 282,60лв.  Внесена е дължимата държавна такса.

Съдът е длъжен да следи служебно за спазване на родовата подсъдност и намира че следва да прекрати делото пред този съд и изпати същото на СлРС, който е компетентен да го разгледа по правилата на родовата подсъдност тъй като цената на предявените искове е под 25 000лв.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 118 ал.1 във вр. чл. 104 т.4 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.д. № 168/2019 г. по описа на Окръжен съд -Сливен пред Сливенския окръжен съд.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Сливен, по подсъдност.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: