О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

гр. Сливен, 15.04.2019 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети април през две хиляди и деветнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

Мл.с.СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Алексиева в.гр.д. № 174 по описа за 2019 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

   Производството е по частна жалба от „Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „6ти септември“ № 27, ЕИК 829053806, подадена чрез процесуален представител по пълномощие, срещу незаконосъобразни действия на ДСИ – налагане на запор на банкова сметка ***, по изпълнително дело № 20192230400030 по описа на ДСИ при РС – Сливен. В частната жалба се излагат съображения за това, че след получаването на покана за доброволно изпълнение по изпълнителното дело длъжникът “В и К Сливен“ ЕООД е депозирал заявление ведно с приложени към заявлението писмени доказателства, с което е уведомил ДСИ за редуциране на размера на дълга с извършено прихващане и доплащане чрез пощенски запис към взискателя, като тези действия са били извършени преди образуване на изпълнителното дело. Твърди се, че ДСИ не се произнесъл по направеното прихващане и не бил изпълнил задължението си да уведоми длъжника за изпълнението, за да бъдат предприети действия от длъжника по обжалване на наложения запор на банкова сметка.

***, чрез процесуалния му представител е постъпило възражение, в което се развиват мотиви, че доплащането чрез пощенски запис не било изпълнено, тъй като взискателят се намирал в чужбина и не е получил сумата, същата била върната на дружеството ответник. По доводите за извършено частично прихващане се изтъква, че задълженията не са съдебноустановени и предмет на съдебното производство, освен това били погасени по давност. Сочи се, че запорът бил наложен след изтичането на срока за доброволно изпълнение.

С писмени мотиви ДСИ изразява становище, че подадена от длъжника жалба е процесуално недопустима. Твърди, че се е произнесъл по подаденото заявление за прихващане, като е приел, че не настъпил ефекта на компенсацията.

Настоящият състав след като се запозна със жалбата и делото я намира за процесуално недопустима, поради следните съображения: В ГПК – чл. 435 ал. 2 изрично са изброени хипотезите, при които длъжникът може да обжалва съответните действия на съдебния изпълнител. Сред тези хипотези не попада обжалването на наложен от съдебния изпълнител запор. Такова е и становището на ВКС, изразено в Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК, според което запорът и възбраната, като изпълнителни действия не подлежат на обжалване. На обжалване подлежи насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество, а такива доводи в частната жалба не са наведени.

Поради гореизложеното,  подадената жалба се явява недопустима и не следва да бъде разглеждана по същество.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

                      

 

                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

  ОСТАВЯ без разглеждане частната жалба от „Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД, със седалище и адрес на управление *******, ЕИК 829053806, подадена чрез процесуалния му представител, срещу действия на ДСИ – налагане на запор на банкова сметка *** АД по изпълнително дело № 20192230400030 по описа на ДСИ при РС – Сливен.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 174/2019 г. на Окръжен съд – Сливен.

 

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок  от съобщаването му на страните пред БАС.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: