О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 12.04.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

             ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ                                             СТЕФКА МИХАЙЛОВА

   като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д.№ 193 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е по чл. 121 във вр. с чл.274 от ГПК.

          Подадена е частна жалба от адв. С.Р., като пълномощник на И.И., против протоколно определение от 27.02.2019 г. по гр.д. № 120/2019 г. на Районен съд – Нова Загора, с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на Районен съд – Ямбол.

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че към настоящия момент детето Г.Д.Г. живее в гр. Нова Загора при своята майка. Освен това детето е записано в 8 клас в учебно заведение гр. Нова Загора. Записано е да посещава лекар в същия град. Така настоящият адрес на детето е фактическото местопребиваване към момента на предявяване на исковете по чл. 127 ал.2 от СК. Развиват се съображения, че в случая е налице специална местна подсъдност, която изключва тази по чл. 105 от ГПК. В обобщение се сочи, че настоящият адрес на детето следва да бъде приет като адрес на неговата майка и делото да бъде разгледано в Районен съд – Нова Загора.

В законовия срок е постъпило писмено становище на частната жалба, в което се твърди, че тя е неоснователна. Сочи се, че детето живее в Нова Загора поради противоправното поведение на жалбоподателката, която отказва да изпълни съдебно решене и по този повод е образувано както досъдебно производство /ДП/ така и  изпълнително. Развиват се аргументи , че с противоправното поведение на майката се препятства изпълняването на съдебното решение и детето следва да бъде при бащата като и постоянният адрес е в гр. Ямбол. В обобщение се иска частната жалба да бъде оставена без уважение.

От фактическа страна е безспорно, че с искова молба от 04.02.2019 г. И.И.И., чрез пълномощника си адв. С.Р., е поискала да бъде постановено решение, с което да бъдат изменени постановените мерки по отношение на детето Г.Д.Г. с решение № 91/31.05.2018 г. по в.гр. д. № 210/2018 г. на ОС- Сливен, като бъде определено местоживеенето на детето при неговата майка, на нея да й бъде предоставено упражняването на родителските права, бащата Д.Г.Г. да бъде осъден да  заплаща ежемесечна издръжка и да му бъде определен режим на лични отношения. Препис от тази искова молба е била връчена на 18.02.2019 г. на ответника Д.Г.Г.. На 26.02.2019 г. е било подадено писмено становище, което фактически представлява отговор на молбата, като е направено възражение за неподсъдност на производството пред РС – Нова Загора, като са изложени доводи и са представени доказателства, че постоянният и настоящ адрес на детето и на ответника са в гр. Ямбол. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което се е провело на 27.02.2019 г. и съдът е намерил направеното възражение за неподсъдно за основателно, тъй като съгласно чл. 105 от ГПК искът следва да се предяви пред съда  в района на който е постоянният адрес на ответника. Приел е, че от представените удостоверения, копия на личната карта на ответника, а и от самата искова молба, е видно, че адресът на ответника и на детето са в гр. Ямбол.

Частната жалба се явява неоснователна. С решение на Окръжен съд – Сливен постановено по в.гр.д. № 210/2018 г. упражняването на родителските права по отношение на детето Г.Д.Г. са предоставени на бащата Д.Г.Г., като е определено местоживеенето на детето при бащата, а майката е осъдена да заплаща месечна издръжка и е определен режим на лични отношения. От представените по делото доказателства е видно, че детето има настоящ адрес ***, който съвпада с постоянния адрес на бащата. Поради това и съобразно правилото на чл. 105 от ГПК, при направеното своевременно възражение за неподсъдност на делото на НЗРС, последният правилно е прекратил производството на делото пред този съд и го изпратил на РС – Ямбол.

С оглед  на изложеното частната жалба е неоснователна, поради което съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба подадена от от адв. С.Р., като пълномощник на И.И., против протоколно определение от 27.02.2019 г. по гр.д. № 120/2019 г. на Районен съд – Нова Загора, с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на Районен съд – Ямбол.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКСРБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                             

ЧЛЕНОВЕ: