О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен 12.04.2019 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                       МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                      мл. с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от Н. Янакиева възз. дело № 196 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

С определение от 04.01.2019г. по в.гр.д. № 610/18г. на СлОС съдът е констатирал, че на 11.12.2018г. пред РС – Сливен е депозирана въззивна жалба вх.№ 25907 против първоинстанционно решение № 1301/08.11.2018г. по гр.д. № 268/2018г. на СлРС, която не е била администрирана по реда на чл.262, 263 и сл. от ГПК.

Дал е изрични указания на първостепенния съд във връзка със събирането на държавната такса, изпращането на преписи на другите две лица, участващи в производството и предоставяне на възможност за подаване на отговори и насрещни въззивни жалби.

След постановяването на това определение е докладвано на СлОС платежно нареждане от 02.01.19г. за сумата 25 лв., представляваща държавна такса, внесена  от подателя на въззивната жалба.

След връщане на делото в СлРС, с разпореждане от 06.03.2019г. съдията докладчик е разпоредил препис от въззивната жалба да се изпрати на „другата страна“, дал й е едноседмичен срок за подаванена писмен отговор и й е указал задължителното съдържание на този отговор, както и  й е дал възможност в същия срок да подаде насрещна въззивна жалба, отговаряща на съответните изисквания.

Така препис от въззивната жалба е изпратен само на ищеца в първоинстанционното производство – ЗАД „Булстрад Виена иншуърънс груп“, гр. София, връчен на 20.03.2019г. чрез пълномощник.

След изтичане на дадените срокове, в рамките на които страната не се е възползвала от указаните й възможности, делото отново е изпратено на СлОС.

След справка с гр.д. № 268/18г. на СлРС, въззивната инстанция констатира, че не само, че съдията докладчик не е  изпълнил изцяло дадените указания по чл. 262, 263 и сл. от ГПК, но е допуснал съществен процесуален пропуск, нарушаващ правото на защита на участващо в производството лице.

Препис от самото решение, което подлежи на въззивен инстанционен контрол, не е бил изобщо връчван на третото лице-помагач на страната на ответника, което е и ответник по обратен иск и като такъв е придобило всички права на страна в процеса. На него му се дължи връчване на препис от съдебното решение на първоинстанционния съд, тъй като за него е възникнало право на жалба по отношение на постановеното по обратния иск, както и по отношение на основния, тъй като той е обуславящ уважаването на обратния иск на ответника против помагача. Видно от списъка за уведомяване, на третото лице – помагач на страната на ответника – „ПСТ груп“ ЕАД, гр. София, препис от решението е бил изпратен на 08.11.2018г., но не е върнато съобщение за връчването му и към момента такова няма приложено към никое от делата, тоест – няма извършено редовно връчване. Това прави процедурата незавършена, тъй като не може да се приеме надлежно уведомяване на лицето за постановения акт.

Като не е връчил препис от решението си, съдията докладчик е препятствал възможността за обжалване на ответника по обратния иск, освен това няма данни на него да е връчван, и след указанията на СлОС от 04.01.2019г., на препис от въззивната жалба.

Така за него не е започнал да тече нито срокът за въззивно обжалване, нито този за подаване на отговор/насрещна въззивна жалба, която също би подлежала на администриране в указаните от закона срокове.

Тъй като отново е налице бездействие в противоречие с разпоредбите на ГПК, а тези процесуални действия не могат да бъдат извършени от въззивния съд, той следва повторно да върне делото на съдията-докладчик от  РС – Сливен за осъществяване на задълженията му - връчване на препис от решението на ответника по насрещния иск, връчване на препис от въззивната жалба на ответника на ответника по насрещния иск, даване на съответните срокове, приемане на евентуалните въззивна жалба, отговор или насрещна въззивна жалба, събиране на евентуално дължимите държавни такси, връчване на преписи с указване на съответните права на другите участници в производството и администриране на редовните въззивни и насрещни жалби до СлОС.

          С оглед гореизложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по възз. гр. д. № 196/2019г. по описа на СлОС, образувано по въззивна жалба вх.№ 25907 против първоинстанционно решение № 1301/08.11.2018г. по гр.д. № 268/2018г. на СлРС.

         

          ВРЪЩА гр.д. № 268/2018г. по описа на СлРС на съдията-докладчик за извършване на процесуалните действия съгласно горните указания.

 

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ :