ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 15.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Сливенският окръжен съд, граждански въззивен състав, в закрито заседание на петнадесети април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

МЛ.С. : СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от МАРИЯ БЛЕЦОВА ч.гр. дело № 202 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството си движи по реда на чл. 23 ал.З от ТПК.

От представените по селото доказателства съдът установи следното :

Производството по делото е по депозирана молба по ЗАЗ от С. Ж. Б. - брат на съдия Й. Б. от Котелския районен съд. Във връзка с това всички съдии пред PC - Котел, PC - Сливен и PC Нова Загора са си направили отвод по делото.

По този начин спорът не е възможно да бъде разгледан пред никое от районните съдилища в района на Окръжен съд - Сливен, поради което исковата молба следва да се изпрати на Председателя на Апелативен съд - Бургас за определяне на друг първостепенен съд в района на друг окръжен съд от апелативния район, който да я разгледа.

С оглед гореизложеното , съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗПРАЩА искова молба вх.№ Сд - 02 08 - 2604/31.12.2019 г. по входящия регистър на PC - Котел, подадена от Стефан Желязков Бъчваров, с която е предявен иск ЗАЗ, на Председателя на Апелативен съд - Бургас за определяне на друг първостепенен съд в района на друг окръжен съд от апелативния район, който да я разгледа.

Определението не подлежи на обжалване .


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1


2.