ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

23.04.2019 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на…двадесет и трети април……...……………………….

през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова……….………..…ч. гр..дело №  214……. по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази:

            След запознаване с делото, съдът констатира следното:

            Постъпила е молба от ТД „Саки –М“ ООД, с която иска издаване на европейска заповед за плащане срещу Г.Д.Г. за сумата 41 260лв., представляваща дължима сума по запис на заповед с падеж 16.03.2016г.  Представен е формуляр А по чл.7 пар.1 от Регламент (ЕО) № 1896/2006г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура по европейска заповед за плащане. В него е отразено, че трансграничния елемент, обуславящ издавеното на европейска заповед за плащане са състои в това, че длъжника има постоянно местоживеене и или пребиваване в държава членка - Франция.  В същото време е посочен само адрес на длъжника в страната. Представено е съдебно решение по гр.д.№ 396/18 по описа на СлОС (което е служебно известно на настоящия състав), с което е признато съществуването на вземането за което е се претендира издаването на европейска заповед за плащане и изпълнителен лист, с който то е присъдено по чл. 417 от ГПК.

            Не са налице условията за издаване на европейска заповед за плащане. На първо място липсва трансграничен елемент, тъй като не е посочен адрес на длъжника в друга държава-членка.

            На второ място не са налице условията за издаване на  европейска заповед за плащане, тъй като съдебно производство за същото вземане, срещу същия ответник е било проведено в РБългария и влязло в сила решение е признато съществуването на вземането, ищеца разполага с изпълнителен титул, който подлежи на принудително изпълнение  т.е. липсват условията за повторно присъждане на сумата.

            С оглед изложените съображения съдът намира и на основание чл. 11 във вр. чл. от Регламент (ЕО) № 1896/2006г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура по европейска заповед за плащане, че следва да остави без уважение молба за издаване на европейска заповед за плащане.

            Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

           

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на ТД „Саки –М“ ООД ЕИК 119660612******* за издаване на европейска заповед за плащане срещу Г.Д.Г. за сумата 41 260лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението не подлежи на обжалване на основание чл. 11 т.2 от Регламент (ЕО) № 1896/2006г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура по европейска заповед за плащане.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: