О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 23.04.2019 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                              МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                                 мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

Като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 215 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 Производството се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК, вр. чл. 32б от ПВп.

Образувано е по частна жалба, подадена от заинтересувано лице против определение № 5 от 16.04.2019г. на съдия по вписванията при Новозагорски районен съд, с което е отказано вписване прекратяването на договор за наем на земеделска земя от 10.08.2016г., акт № 190, т. VІ, рег.№ 4510, с вх. рег.№ 2736, акт № 294, т. ІІІ, дв.вх.рег. 2730/2016г. по описа на СлВп – гр. Нова Загора.

Жалбоподателят намира атакувания отказ за вписване за незаконосъобразен и неправилен. Развива аргументи  по повод наличието на основания за извършване на вписването, поради което моли съда да отмени изцяло, като незаконосъобразно, атакуваното определение и се произнесе по същество, като задължи съдията по вписванията да разпореди вписването на прекратяването на договора за наем на земеделска земя поради смъртта на наемателя П.Д.П..

След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

Сключеният на 10.08.2016г. за срок от 10 години договор за наем на земеделска земя между Ц.С.К., като наемодател и П.Д.П., като наемател, с нотариална заверка на подписите, акт № 190, т. VІ, рег.№ 4510, бил вписан в службата по вписванията с вх. рег.№ 2736, акт № 294, т. ІІІ, дв.вх.рег. 2730/2016г.

На 31.07.2018г. наемателят П.П. починал и със заявление от 16.04.2019г. наемодателката поискала от съдията по вписванията да впише прекратяването на договора. Постановеният отказ от същата дата е обжалван с настоящата частна жалба.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването и в законоустановения за това срок и ред.

Разгледана по същество, тя е и основателна. Настоящият съдебен състав намира отказа за незаконосъобразен. Действително в ЗЗД няма изрична разпоредба, предвиждаща вписване на прекратяване на договор за наем. Процесният договор обаче е за наем на земеделска земя и е със срок на действие 10 години, сключен е в писмена форма с нотариална заверка на подписите и в практиката трайно се е наложило виждането, че с оглед пълното субективно и обективно тъждество и приобретаването на предписаната форма за валидност на договора за аренда по смисъла на чл. 1- чл. 3 от ЗА, той може да се приравни на такъв по характер, действие и последици. Поради това по отношение на него следва да се приложат и разпоредбите на чл. 27 от ЗА. В случая е налице хипотезата на прекратяване на договора по чл. 27 ал. 1 т. 5 от ЗА, а съгласно нормата на чл. 27 ал. 2 от ЗА, прекратяването му на каквото и да е основание, подлежи на вписване в службата по вписванията. Извън това, следва да се отбележи, че разумът на закона предполага, че ако на вписване подлежи съществуването на един юридически факт, то неговото отпадане също подлежи на вписване.

Ето защо постановеният от съдията по вписванията отказ е неправилен и незаконосъобразен и следва да бъде отменен с последиците по чл. 32 в от ПВп, като вместо него се постанови извършване на поисканото вписване.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОТМЕНЯ определение № 5 от 16.04.2019г. на съдия по вписванията при Новозагорски районен съд, с което е отказано вписване прекратяването на договор за наем на земеделска земя от 10.08.2016г., акт № 190, т. VІ, рег.№ 4510, с вх. рег.№ 2736, акт № 294, т. ІІІ, дв.вх.рег. 2730/2016г. по описа на СлВп – гр. Нова Загора, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него

 

 

ПОСТАНОВЯВА:

 

 

ДА СЕ ИЗВЪРШИ вписване  на прекратяването на договор за наем на земеделска земя от 10.08.2016г., акт № 190, т. VІ, рег.№ 4510, с вх. рег.№ 2736, акт № 294, т. ІІІ, дв.вх.рег. 2730/2016г. по описа на СлВп – гр. Нова Загора, чрез отбелязване в книгите на службата.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

  

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                           ЧЛЕНОВЕ: