О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 02.05.2019г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на втори май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                   

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРТИН САНДУЛОВ                

                                                            ЧЛЕНОВЕ:         МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№229 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

          Образувано е по частна жалба, подадена от „Загора Геострой“ ЕООД, гр. Нова Загора против Определение №75 от 21.01.2019г. на Новозагорски районен съд, постановено по ч.гр.д.№1036/2017г. по описа на същия съд, с което е отменено допуснато с Определение №296/28.07.2017г. по ч.гр.д.№1036/2017г. по описа на НЗРС обезпечение в полза на „Загора Геострой“ ЕООД, гр.Нова Загора против „Обитех“ ЕООД, гр.София чрез налагане на запор на всички банкови сметки на името на „Обитех“ ЕООД в 26 подробно описани банки до размера на бъдещия иск от 25000лв. и е обезсилена издадената обезпечителна заповед. С Определението е освободена и внесената от „Загора Геострой“ ЕООД, гр.Нова Загора парична гаранция в размер от 2500лв.

            Жалбоподателят „Загора Геострой“ ЕООД, гр.Нова Загора чрез процесуален представител по пълномощие адв. И.Г. от САК посочва, че обжалваното определение е неправилно, като постановено при неизяснена фактическа обстановка. Посочва, че извода на районния съд за влязло в сила определение на СРС за връщане на исковата молба е неправилен. Посочва, че определението е обжалвано и производството – висящо. Счита, че делото пред СРС е преюдициално и настоящото следва да бъде спряно. Моли съда да спре производството по делото – това пред СлОС до влизане в сила на определението на СРС за връщане на исковата молба или до неговата отмяна, което ще доведе до отмяна и на обжалваното в настоящото производство определение.

            Препис от частната жалба е връчен редовно на другата страна – „Обитех“ ЕООД, гр.София, което е депозирало в законоустановения срок отговор, с който оспорва жалбата като неоснователна. Счита, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Намира за правилен извода на районния съд, че определението на СРС по гр.д.№59942/2017г. от 31.05.2018г. за връщане на исковата молба на „Загора Геострой“ ЕООД, гр.Нова Загора против него е влязло в сила на 21.07.2018г., видно от представения по делото препис от определението. Посочва, че независимо от прекратяването запора върху сметките му продължава, което води до значителни вреди. На следващо място посочва, че делото пред СРС не е преюдициално по отношение на това пред НЗРС, което е за обезпечение на исковете, предмет на вече прекратеното производство пред СРС и настоящото производство не следва да бъде спирано.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            Производството по гр.д.№1036/2017г. по описа на Новозагорски районен съд е образувано по молба, подадена от „Загора Геострой“ ЕООД, гр.Нова Загора за обезпечаване на бъдещ иск по чл.327, ал.1 от ТЗ, вр. с чл.79 от ЗЗД в размер на 25000лв. против „Обитех“ ЕООД, гр.София чрез налагане на обезпечителна мярка запор на банковите сметки на ответното дружество в посочени в молбата 26 банки.

            С Определение №296/28.07.2017г. по ч.гр.д.№1036/2017г. НЗРС на основание чл.390 от ГПК е допуснал исканото обезпечение на бъдещия иск на „Загора Геострой“ ЕООД, гр.Нова Загора против „Обитех“ ЕООД, гр.София по чл.327, ал.1 от ТЗ, вр. с чл.79 от ЗЗД с цена 25000лв., като е наложил запор на банковите сметки на „Обитех“ ЕООД, гр.София в подробно посочените 26 банки до размера на исковата претенция. Определен е 1-месечен срок за предявяване на бъдещия иск. Обезпечението е допуснато при условия, че молителя внесе парична гаранция в размер на 2500лв. Паричната гаранция е внесена и на 15.08.2017г. е издадена обезпечителна заповед. Определението на НЗРС не е обжалвано и е влязло в сила на 19.08.2017г.

            В указания едномесечен срок молителят „Загора Геострой“ ЕООД, гр.Нова Загора е предявил пред Софийски районен съд против „Обитех“ ЕООД, гр.София иск с правно основание чл.327, ал.1 от ТЗ, вр. с чл.79 от ЗЗД за заплащане на сумата от 26119,57лв., представляваща дължим остатък от възнаграждение по договор за строителство.

Между страните не се спори, че по тази искова молба е образувано гр.д.№59942/2017г. по описа на СРС.

На 14.12.2018г. по гр.д.№1036/2017г. по описа на НЗРС е постъпила молба от „Обитех“ ЕООД, гр.София с правно основание чл.402 от ГПК и искане за отмяна на допуснатото по делото обезпечение и обезсилване на издадената обезпечителна заповед, поради прекратяване на производството по гр.д.№59942/2017г. по описа на СРС и връщане на подадената от „Загора Геострой“ ЕООД, гр.Нова Загора против „Обитех“ ЕООД, гр.София искова молба. Към молбата е приложен заверен препис от Определение от проведено на 31.05.2018г. закрито заседание на второ гражданско отделение на СРС, с което е върната исковата молба на ищеца „Загора Геострой“ ЕООД, гр.Нова Загора и е прекратено производството по делото. Върху преписа е поставен печат за влизане в сила на определението на 21.07.2018г.

Въззивният съд направи служебна справка в електронния сайт на СРС по гр.д.№59942/2017г. и установи, че делото е със статус прекратено и архивно. Няма данни за обжалване на определението за прекратяване.

Въпреки твърденията в становището до НЗРС и посоченото в частната жалба, жалбоподателят не е представил нито пред районния съд, нито пред настоящата инстанция доказателства, че е обжалвал определението за връщане на исковата му молба и прекратяване на производството по обезпечения иск, предявен пред СРС.

Препис от молбата на „Обитех“ ЕООД, гр.София по чл.402 от ГПК е връчена на другата страна - „Загора Геострой“ ЕООД, гр.Нова Загора чрез представителя по закон на 08.01.2019г. В законоустановения срок не е постъпило становище. Такова е постъпило едва на 23.01.2019г. /след изтичане на законоустановения срок и след произнасянето на НЗРС с обжалваното определение/.

С обжалваното определение №75/21.01.2019г. първоинстанционния съд е констатирал, че с оглед представеното определение на СРС за връщане на исковата молба и прекратяване производството по делото, е отпаднала причината, поради която е допуснато обезпечението и на основание чл.402 от ГПК го е отменил като е обезсилил обезпечителната заповед.

Препис от определението за отмяна на обезпечението е връчено на „Загора Геострой“ ЕООД, гр.Нова Загора на 04.02.2019г. Частната жалба против него е подадена по пощата на 11.02.2019г.

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Частната жалба е подадена от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването и в законово определения срок, поради което е допустима.      Разгледана по същество, същата е неоснователна.

            В случая, НЗРС – съдът, допуснал обезпечение на бъдещ иск, е бил сезиран с нарочно искане от заинтересованата страна – ответника „Обитех“ ЕООД, гр.София за отмяна на допуснатото обезпечение на основание чл.402 от ГПК.

            Установи се, че районният съд е спазил процедурата по чл.402, ал.1 от ГПК, като е връчил редовно на представителя по закон на дружеството молбата по чл.402 от ГПК за становище.

            От представените с молбата писмени доказателства, в т.ч. и от направената от въззивния съд служебна справка в електронния сайт на СРС, се установи безспорно, че исковата молба, с която молителя, по чието искане е било допуснато обезпечение в производството пред НЗРС е предявил обезпечения бъдещ иск, е била върната с нарочен акт на СРС по гр.д.№59942/2017г., като производството по делото е било прекратено и този акт /определение от 31.05.2018г./ е влязъл в сила на 21.07.2018г. Частният жалбоподател не е ангажирал абсолютно никакво доказателство относно твърдението си, че е обжалвал въпросното определение и делото по него е все още висящо. Твърденията му се явяват изцяло необосновани, неподкрепени с никакви доказателства. Напротив, от извършената от въззивния състав служебна справка, установеното от НЗРС обстоятелство се потвърди.

            С оглед връщането на исковата молба и прекратяване производството по нея, съдът споделя извода на НЗРС, че е отпаднала причината за допуснатото обезпечение на иска на „Загора Геострой“ ЕООД против „Обитех“ ЕООД и допуснатото обезпечение следва да бъде отменено, а заповедта – обезсилена.

            Във връзка с искането, направено в частната жалба за спиране на настоящото производство, поради наличие на висящо преюдициално производство, следва да се посочи, че същото е неоснователно. Евентуалното обжалване на прекратителното определение от 31.05.2018г. по гр.д.№59942/2017г. по описа на СРС /каквото обжалване не се установи/ не е такова по смисъла на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, което да доведе до спиране на производството по ч.гр.д. №1036/2017г. на НЗРС, по което съдът всъщност се е произнесъл с допускане на исканото от молителя обезпечение. Такова обжалване не води до спиране на произнасянето /не на производството/ по молбата на ответното дружество „Обитех“ ЕООД, гр.София по чл.402 от ГПК, а до нейното евентуално оставяне без уважение, в случай, че прекратителното определение не е било влязло в сила, тъй като няма да са налице предпоставките по чл.402, ал.2 от ГПК. В случая обаче, както бе посочено по-горе, частният жалбоподател не доказа по никакъв начин твърденията си за висящност на производството по обезпечения иск, което би довело до липса на основание за отмяна на обезпечението.

            С оглед изложеното, въззивният съд споделя извода на районния съд за наличие на предпоставката по чл.402, ал.2, предл. първо от ГПК – несъществуване на причината, поради която е допуснато обезпечението, поради което обжалваното определение в тази му част е правилно и законосъобразно и следва да се потвърди. Подадената против него частна жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение.

            Следва да се посочи, че определението на НЗРС в частта, с която е освободена паричната гаранция на „Загора Геострой“ ЕООД, гр.Нова Загора, макар и недопустимо /липса на молба в тази насока от заинтересованата страна/, не е предмет на настоящата частна жалба /частният жалбоподател няма правен интерес от обжалването в тази част, а към момента жалба от имащата правен интерес страна не е подадена/ и съдът няма да се произнася в тази насока. 

            Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, подадена от „Загора Геострой“ ЕООД, гр.Нова Загора против Определение №75 от 21.01.2019г., постановено по ч.гр.д.№1036/2017г. по описа на Новозагорски районен съд, с което е отменено допуснатото по делото обезпечение и е обезсилена издадената обезпечителна заповед, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.                          

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                           2.