О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 03.05.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на втори май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

             ЧЛЕНОВЕ:МАРИЯ БЛЕЦОВА                                                        

                                  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

  

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д.№ 231 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

         

Производството е по чл.274 от ГПК.

          Подадена е частна жалба от „Мелон България“ ЕАД ЕИК 130550702 със седалище и адрес на управление *********** чрез пълномощника юрисконсулт Н.Б. против Определение № 1029/28.03.2019г. по гр.д. № 135/2019г. на СлРС с което е прекратено производството по делото.

 

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Съдът е констатирал, че искът е бил предявен срещу ответник, който е починал на 29.10.2008г. т.е. преди подаването на исковата молба срещу него. Твърди се обаче, че в случая се касае за нередовност на исковата молба, а не за недопустимост на производството. Ищецът не е могъл да се снабди с информация за наследниците на ответника без съдействието на съда и поради това не следва да търпи неблагоприятните последици от прекратяването на делото с оглед обективната невъзможност да насочи иска самостоятелно да насочи иска си срещу надлежен ответник. Поради това в случая се касае за нередовност на исковата молба, която не отговаря на изискванията на чл. 127 ал.1 т.2 от ГПК, тъй като в нея макар и формално да присъства името на ответник, в действителност липсва такъв, поради настъпилата смърт. Излагат се аргументи и се сочи съдебна практика, че в случая съдът е следвало да укаже на ищеца да отстрани нередовността на исковата молба, а не да прекратява производството. Прави се искане определението да бъде отменено като незаконосъобразно и делото да се върне на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по конституирането на надлежния ответник, връчването на съдебните книжа и разглеждане на предявения иск.

 Няма спор относно фактическите обстоятелства, а именно, че исковата молба, подадена на 11.01.2019г. е срещу ответник, който е починал на 29.10.2008г.

 

В практиката си ВКС приема, че когато ответникът е починал преди завеждане на делото, е недопустимо неговите наследници да се конституират като страна на основание чл. 227 ГПК, тъй като правоприемството в процеса е възможно само ако е възникнало валидно процесуално правоотношение. Не се касае и за нередовност на исковата молба, която може да бъде отстранена по пътя на чл. 129 ГПК, а за липса на процесуална правоспособност, която е абсолютна положителна предпоставка за предявяване на иск и за възникване на процесуално правоотношение /напр. определение № 576 от 12.10.2010 г. по ч. гр. д. № 458/2010 г. на ВКС, IV г. о., решение № 221 от 22.02.2012 г. по т. д. № 1161/2010 г. на ВКС, ТК, II т. о. и др./.

 Страни в процеса могат да бъдат само процесуално правоспособни физически и юридически лица. Процесуалната правоспособност е от категорията на абсолютните положителни процесуални предпоставки, които следва да бъдат налице от момента на предявяване на иска до приключване на делото и за които съдът е длъжен да следи служебно. Смъртта прекратява съществуването на физическите лица като правни субекти, а следователно - слага край на тяхната правоспособност. Предявяването на иск срещу лице, което към момента на постъпване на исковата молба в съда вече е починало, изключва възникването на валидно процесуално правоотношение. Това от своя страна обуславя невъзможност посочения в исковата молба ответник да бъде заместен от своите правоприемници, съгласно чл. 227 ГПК, тъй като процесуалното правоприемство предполага страната да е починала в хода на процеса, т. е. при наличието на валидно учредено с нея процесуално правоотношение. / Решение № 275 от 7.03.2014 г. на ВКС по гр. д. № 1996/2013 г., I г. о./

Не могат да бъдат споделени доводите във жалбата, че ищецът не е могъл да се снабди с информация за наследниците на ответника без съдействието на съда и поради това не следва да търпи неблагоприятните последици от прекратяването на делото с оглед обективната невъзможност да насочи иска самостоятелно да насочи иска си срещу надлежен ответник.

Съгласно разпоредбата на чл.51, ал.1 от ЗН всеки заинтересован може да отправи до районния съд искане да се призоват лицата, които имат право да наследяват починалия и да им определи срок, в който да заявят приемат ли наследството му или се отказват от него. Молителят установява правния си интерес от искането с представените към молбата договор за кредит с починалото лице и договора за цесия.

 

С оглед  на изложеното частната жалба е неоснователна, поради което съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба подадена от „Мелон България“ ЕАД ЕИК 130550702 със седалище и адрес на управление *********** чрез пълномощника юрисконсулт Н.Б. против Определение № 1029/28.03.2019г. по гр.д. № 135/2019г. на Районен съд Сливен с което е прекратено производството по делото.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКСРБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                             

ЧЛЕНОВЕ: