О  П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 02.05.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на втори май, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                 : СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА  гр. дело № 232 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба депозирана от И.А.Д. , ЕГН ********** *** и от Г.Ю.Й., ЕГН ********** *** против определение № 131/09.04.2019 г. по ч.гр.д. № 177/2019 г. на РС – Котел, с което е отхвърлена молбата на жалбоподателите за назначаване на особен процесуален представител на внука им, малолетния И.Й. с ЕГН **********, роден на *** г. в Турция като неоснователна.

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателите посочват, че в интерес на внука им Й. е да се прехвърлят идеалните части от правото на собственост на недвижим имот, който те притежават и че за в бъдеще за него няма да възникнат задължения за заплащане на местни данъци, тъй като те ще са ползватели на имота и ще ги заплащат пожизнено. Моли се обжалваното определение да се отмени.

От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

На 04.04.2019 г. пред РС – Котел била депозирана молба от жалбоподателите, с която било поискано да се назначи особен процесуален представител на малолетното лице И.Й. ЕГН **********, роден на *** г. в Турция. Като основание за това молителите посочили, че са собственици на 1/3 ид.ч. от недвижим имот находящ се в с. Малко село и желаят да му го продадат като запазят пожизнено право на ползване на имота. Към молбата били приложени писмени доказателства установяващи твърдените от тях обстоятелства – нотариален акт за собственост № 136 / 18.06.2010 г.на съдия по вписванията Стефка Райнова, скица на ПИ 135 в с. Малко село, удостоверение за сключен граждански брак 0 010014/10.05.2010 г., удостоверение за раждане № Р  000033/11.08.2006 г.на общ. Котел, удостоверение за данъчна оценка.

На 09.04.2019 г. било постановено обжалваното определение № 131, с което съдът приел, че молбата за назначаване на особен процесуален представител на малолетното дете И.Й. е неоснователна, тъй като то следва да се представлява от законните си представители , своите родители и по делото не са налице данни, от които да е видно, че интересите помежду им са противоречиви.

Съобщението за обжалваното определение било връчено на жалбоподателите на 10.04.2019 г., а частната жалба е депозирана на 17.04.2019 г. в рамките на законоопределения едноседмичен срок.

Депозираната жалба е подадена от лице имащо интерес от обжалване на съдебния акт, разгледана по същество същата се явява неоснователна.

В разпоредбата на чл. 28 ал. 4 от ГПК е посочено, че малолетните (какъвто в случая е И.Й.) се представляват от законните си представители – родителите или настойниците им.

Съгласно разпоредбата на чл. 29 ал. 4 от ГПК, при противоречие на интересите между представляван и представител, съдът назначава особен представител. В ал. 1 , 2 и 3 от чл. 29 от ГПК са посочени още няколко хипотези, при които се назначава особен процесуален представител – безвестно изчезнал, нетърпящи отлагане процесуални действия срещу недееспособен, лице с неизвестен адрес. При анализа на тези текстове и на изложеното в молбата за назначаване на особен процесуален представител и на частната жалба, съдът констатира, че не сме изправени пред нито една от хипотезите на чл. 29 от ГПК. Няма дори наведени твърдения, че родителите на И.Й. са в противоречиви интереси с него, а и да имаше, особен представител следваше да се назначи евентуално при спор между тях. Няма правна възможност при дееспособни родители на малолетно лице, съдът да игнорира делегираната им от закона представителна власт и вместо тях да назначи особен процесуален представител. Такова действие би било незаконосъобразно.

 

Като взе предвид изложеното, съдът намира, че жалбата е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение.

 

С оглед на изложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на И.А.Д. , ЕГН ********** *** и от Г.Ю.Й., ЕГН ********** *** против определение № 131/09.04.2019 г. по ч.гр.д. № 177/2019 г. на РС – Котел, с което е отхвърлена молбата на жалбоподателите за назначаване на особен процесуален представител на малолетния И.Й. като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: