О  П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е   439

 

гр.Сливен, 29.05.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и девети май, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: М. БЛЕЦОВА

                                                                 : СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА  гр. дело № 240 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба депозирана от адв. Х. в качеството и на пълномощник на М.К.С., ЕГН ********** *** против определение от 26.03.2019 г. по гр.д. № 3288/2017 г. на РС – Сливен, с което е прекратено производството по делото като недопустимо.

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателите посочват, че действително жалбоподателката е била в брак със Т.Н.С.и по време на брака им са придобили чрез покупко – продажба 4/6 ид.ч. от жилищен имот и 1/3 ид.ч. от земеделски земи, както и че в производството по делба съпрузите са задължителни другари. В същото време се посочва, че производството пред РС по първата фаза на делбата е приключило с влязло в сила решение макар в него съпругът да не е взел участие.  Съдът следвало да продължи производството по делото поради задължителната сила на присъдено нещо на първоинстанционното решение. Неучастието на съпруга-съсобственик не правило цялото делбено производство недопустимо, а съпругът можел да оспори делбата като предяви нов иск за делба. Не било процесуално нарушение конституирането на съпруга – съделител във втората фаза на производството за да вземе участие в него.

На следващо място страната е посочила, че обжалваното определение е неправилно и в частта на разноските  - 120.00 лв. за вещо лице, тъй като за тях не бил представен списък по чл. 80 от ГПК. Моли се да се отмени обжалваното определение и да се продължат съдопроизводствените действия.

От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

На 06.07.2017 г. пред РС – Сливен било образувано гр.д.3288. Предмет на делото било извършването на съдебна делба на недвижими имоти между наследниците на М.С., К. Т. Н. – С.Т., м.К. и К.К.. На 18.12.2017 г. било постановено решение № 1101, с което приключила първата фаза на делбата. Същата била допусната между взелите участие в нея М.С., К. Т. Н. – С.Т., м.К. и К.К.. По време на втората фаза на делбата, в с.з. на 26.03.2019 г., процесуалният представител на жалбоподателката поискал като страна по делото да се конституира и съпругът на ищцата – Т. Н. С., с когото тя била в граждански брак от 1976 г. и с когото била придобила в режим на СИО част от процесните имоти. С определение държано в с.з. докладчикът по делото приел, че неучастието на Т. С. в първата част от делбата  и конституирането му едва във втората фаза като страна би довело до постановяването на нищожно решение, поради което прекратил проивзодството по делото. Съдът присъдил в полза на С.Т. направените от нея разноски във втората фаза на производството, а именно 120.00 лв. заплатено възнаграждение за вещо лице ( съобразно приложено б.бордеро).

Обжалваното определение било съобщено на жалбоподателката в с.з. на 26.03.2019 г., а частната жалба е депозирана на 01.04.2019 г. в рамките на законоопределения едноседмичен срок.

Депозираната жалба е подадена от лице имащо интерес от обжалване на съдебния акт, разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Целта на делбеното производство е да се прекрати съсобствеността между съделителите по отношение на съсобствените им имоти . С решението от първата фаза на делбата със силата на пресъдено нещо се установява правото на делба, страните по делбата, имотите подлежащи на делба и квотите на всеки съделител. При делбата е налице задължително другарство спрямо всички съделители. Неучастието дори на един необходим /задължителен другар води до недопустимост на решението, тъй като участието на всички е условие за допустимост на делбата. В този смисъл възраженията на жалбоподателката са неоснователни. Неучастието на съпруга и, който е необходим другар прави постановеното решение във първата фаза на делбата недопустимо. Съответно недопустимо е продължаването на съдопроизводствените действия във втората фаза от делбата. В този смисъл е и трайната съдебна практика на ВКС ( реш. 146/18.03.2002 г. на ВКС по гр.д. № 722/2001 г.).

Неоснователни са и възраженията по отношение на присъдените в полза на Седефа Т. разноски . Същите са присъдени съобразно представените по делото писмени доказателства. В случая не е необходимо да се представи списък на разноските по чл. 80 от ГПК. Същият има значение ако страната в полза, на която са присъдени разноски ги оспорва по размер, което не е настоящата хипотеза.

Като взе предвид изложеното, съдът намира, че жалбата е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение.

 

С оглед на изложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на М.К.С., ЕГН ********** *** против определение от 26.03.2019 г. по гр.д. № 3288/2017 г. на РС – Сливен, с което е прекратено производството по делото като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: