О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 20.05.2019 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети май две хиляди и деветнадесета година, в състав:   

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                       СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                                        мл. с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от мл.с. Алексиева въззивно ч. гр. д.  N 241 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба против определение, с което е прекратено производството по гр.д. № 4833/2018 г. по описа на Сливенски Районен съд и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба от процесуалния представител на ищеца в прекратеното производство – адв. О., против Определение № 864/15.03.2019 г., постановено по гр. дело № 4833/2019 г. на Сливенски районен съд, с което производството е прекратено, на осн. чл. 129, ал. 3 ГПК.

 

В жалбата се излагат аргументи, че след като е била оставена без движение исковата молба, страната е отстранила в срок някои нередовности и е поискала своевременно продължаване на срока, като и в този срок е отстранила част от нередовностите и отново е поискала нов срок. Счита се, че определението е необосновано и неправилно.

 Съгласно чл. 129, ал. 3 изр. Последно от ГПК  производството е без участие на ответната страна.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

 

Производството по гр. дело 4833/2018 г. на СлРС е образувано по искова молба от А.С.Д., ЕГН ********** ***, чрез процесуалния му представител адв. О., против „СТРОЙ ГРУП ИЛИЕВИ“ ЕООД , ЕИК 119679139, със седалище и адрес на управление *******, с петитум: „да признаете за установено по отношение на Строй Груп Илиеви ЕООД …., че границата между двата имота е тази, която е материализирана на място и че границата между двата имота е неправилно заснета. При основателност на иска съдът да установи правото на собственост върху спорната площ и съществуващата грешка при заснемането по действащата кадастрална карта“.

С разпореждане № 17605/06.11.2018 г. на СлРС същата е оставена без движение поради следните нередовности: Не е посочена цена на иска, не е заплатена държавна такса и не са формулирани ясно както обстоятелствата, на които се основава претенцията на ищеца, така и самите искови претенции. В срока даден му от съда за отстраняване на нередовностите, ищецът депозира молба за спиране на гражданското дело поради висящ административен спор, чийто изход се свързва с наличието или липсата на правен интерес от определянето на границите на имота, т.е. от водене на настоящото производство и страната щяла да оттегли исковата си молба. С Определение № 4023/06.12.2018 г. СлРС е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. С определение № 172/04.02.2019 г. СлОС е отменил определението за спиране, и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия, като в мотивите си е дал указания, че съдията –докладчик от РС- Сливен следва да даде задължителни указания за уточняване на претенциите а имено дали се касае за такива по ЗС или ЗКИР, като се съобрази със задължителните указания, дадени в ТР № 8/2014 г. на ВКС.

В изпълнение на това РС Сливен с разпореждане № 3141/18.02.2019 г. оставя исковата молба без движение, като посочва 12 пункта нередовности, а именно:

 1. Да се посочи цена на иска;
 2. Да се изложат обстоятелства, на които се основава исковата претенция, като ясно се обозначи твърдяното спорно материално право и чрез индивидуализация на „спорната част от имота“;
 3. Да се посочи каква придобивна давност претендира, че е изтекла в полза на ищеца и какъв е давностния период;
 4. Да посочи обстоятелства, въз основа на които може да се определи добросъвестно или недобросъвестно владение е упражнявал;
 5. Да посочи кой владее имота към момента;
 6. След отстраняването на горните нередовности да се изпише отново изчерпателно искането петитума на исковата молба по начин, че да могат да се различат и отграничат исковите претенции;
 7. Да се представи актуална скица;
 8. Да се представи удостоверение за данъчна оценка;
 9. Да се внесе по сметка на съда съответния размер държавна такса;
 10. Да се представи пълномощно за представителна власт на процесуалния представител;
 11. Да се впише исковата молба;
 12. Да се предоставят достатъчен брой преписи от поправената искова молба,

които да бъдат отстранени в едноседмичен срок от съобщаването. На 25.02.2019 г. процесуалният представител е получил съобщението за цитираното разпореждане. На 05.03.2019 г., в срок, в деловодството на съда е постъпила молба, с която е посочена цена на иска, приложена е скица, където е отбелязана „спорната част“ на имота, квитанция за държавна такса и пълномощно, т.е нередовностте от пункт 1,7,9 и 10. Отстранени са и нередовностите от пункт 3 , 4 и 5 и е поискано продължаване на срока. С разпореждане от 06.03.2019 г., срокът е продължен до 12.03.2019 г. като е съобразена разпоредбата на чл. 63, ал.2 от ГПК.

С молба от 11.03.2019 г. е представен препис от предходната молба и актуална скица, като отново е поискано продължаване на срока, без да са посочени причини. С разпореждането от 12.03.2019 г. не е продължен срокът за отстраняване на останалите нередовности и на 15.03.2019 г. СлРС се е произнесъл с определение № 864 по дело № 4833/2018 г. по описа на СлРС, с което същото е прекратено поради неотстраняването в срок на нередовности в исковата молба посочени в разпореждане 3141/18.02.2019 г.

На 15.03.2019 г. е постъпила молба от ищеца, с която е представена данъчна оценка на имота с изх. № 7003001786/11.03.2019 г. и бланкетно искане за продължаване на срока. Молбата е била определена като такава подадена след срока.

 

 При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Правилно и законосъобразно съдът е прекратил производството по делото и е върнал исковата молба. Макар настоящият състав на контролиращата инстанция да счита, че с молбата са отстранени нередовностите от пункт 3 и 4, в противоречие с мотивите на РС в атакуваното определение, то безспорно не са отстранени нередовностите относно петитума на исковата молба и представяне на нова искова молба с преписи за другата страна. За предходния съдия-докладчик от РС Сливен, за настоящият, както и за два състава от ОС Сливен, петитума на исковата молба остава неясен, а именно какви и колко са предявените искове – такива по ЗС, конститутивен иск за определяне на граници, установителен за собственост, ревандикационен или такъв по ЗКИР или няколко от тях. От така изготвената искова молба не става ясно с какви претенции е сезиран съда, поради което не може да се счита, че той е валидно сезиран. На следващо място действително не са били отстранени нередовностите от пункт 12 и 8. Представеното удостоверение за данъчна оценка е било издадено към 11.03.2019 г. и не са посочени причините, поради които то не е могло да бъде представено с молбата от същата дата.

Действително исканията за продължаване на сроковете са навременно направени, но същите не изпълняват изискванията на чл. 63, ал. 1 от ГПК, а именно да съдържат уважителни причини за продължаването на срока. Напротив същите не съдържат никакви изтъкнати причини. Поради това законосъобразно съдът не е продължил срока за отстраняване на нередовностите.

Тъй като са изпълнени предпоставките на чл. 129 ал. 3 от ГПК, а именно неотстраняване в срок на констатирани от съдията докладчик нередовности, то съдът правилно е пректратил производството и е върнал исковата молба.

Поради съвпадение на правните изводи на двете съдебни инстанции определението на Сливенския районен съд следва да бъде потвърдено.

Ето защо  съдът

 

                                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, подадената от процесуалния представител на А.С.Д., ЕГН ********** ***, частната жалба против Определение № 864/15.03.2019 г., постановено по гр. дело № 4833/2019 г. на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството по делото, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                              2.