О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      N  428

 

гр. Сливен, 27.05.2019 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                             МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева ч.гр.  д.  N 268 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Постъпила е жлба против действия на ДСИ във връзка с прекратяване на изпълнително производство.

Жалбата е подадена от взискателя по изпълнителното дело и в нея се твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като длъжникът не е държавно учреждение и спрямо него не се прилага разпоредбата на чл. 519 от ГПК. Твърди, че е бюджетно субсидирано заведение и има и собствени приходи, поради което попада в хипотезата на чл. 520  от ГПК и изпълнителното производство срещу него не следва да се прекратява. Представя доказателства, че по сметка на ИА постъпват средства, които не са бюджетна субсидия. Иска отмяна на разпореждането

В законовия срок е постъпил писмен отговор от насрещната страна – длъжник, с който оспорва жалбата като неоснователна и иска тя да не бъде уважавана. Твърди, че съгласно разпоредбите на ЗА и Устройствения си правилник, е ЮЛ на бюджетна издръжка и е държавно учреждение, поради което срещу него не се допуска принудително изпълнение по реда на ГПК за парични вземания.

ДСИ е изложил писмени мотиви, с които описва хронологията на действията си.

Въззивният съд, след като се запозна с изпълнителното дело, намира жалбата за допустима, подадена от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез съответния СИ и срещу акт, подлежащ на обжалване.

Разгледана по същество тя е неоснователна.

За да прекрати изпълнителното производство СИ, се е позовал на разпоредбата на чл. 519 ал. 1 от ГПК, съгласно която не се допуска изпълнение на парични вземания срещу държавни учреждения, приемайки, че длъжникът по изпълнителния лист – ИА „Автомобилна администрация“ е държавно учреждение.

Тази констатация е правилна и това качество на длъжника е безспорно. Чл. 34 от ЗА обявява, че при осъществяване на своите правомощия органите на изпълнителната власт се подпомагат от администрация, съгласно разпоредбата на чл. 38 ал. 1 т. 5 централната администрация на изпълнителната власт включва изпълнителните агенции, а според чл. 54 от ЗА, изпълнителната агенция е администрация към определен министър за административно обслужване на физически и юридически лица, както и за изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването на дейността на органите на държавната власт и на администрацията. С оглед систематичното място на тази норма и съдържанието н апредхождащите и следващите я, следва изводът, че ИА са ЮЛ на бюджетна издръжка.

Освен това, съгласно чл. 55 от ЗА, дейността, структурата, организацията на работа и съставът на изпълнителната агенция се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

В случая, съгласно „Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, който е публичен, в чл. 2 изрично е закрепено, че „Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията със седалище София и с регионални дирекции във всички областни градове“, а в чл. 4 – чеиздръжката на агенцията се формира от бюджетни средства“,  което непререкаемо поставя длъжника в приложното поле на чл. 519  от ГПК. Цитираниата от жалбоподателя-взискател  разпоредба не е от действащия устройствен правилник, а и само обстоятелството, че в последния е посочено в чл. 5, че „Агенцията администрира приходи от:

1. таксите, определени в Глава трета от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщениятаодобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 64, 78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 96 от 2011 г. и бр. 67 от 2012 г.);

2. глоби и имуществени санкции по Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата;

3. дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

4. наеми от имущество;

5. други дейности и услуги, извършвани от агенцията“ нито се конфронтира с предходната норма, нито променя факта, че тя е държавно учреждение, тъй като това, че събира приходи по чл. 5 не означава, че се издържа от тях /в чл. 4 е посочено от какви средства се издържа ИА/, и не е решаващият белег за качеството на субекта.

С оглед това е недопустимо събирането на паричното вземане на взискателя срещу ИА „АА“ да стане по реда на изпълнителното производство по ГПК, а следва да се осъществи съгласно разпоредбата на чл. 519 ал. 2 от ГПК. Като е установил тези обстоятелства, ДСИ правилно е счел изпълнителното производство за недопустимо и го е прекратил.

Разпореждането е законосъобразно,жалбата против него следва да се остави без уважение, като неоснователна, а атакуваният акт – да се потвърди.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 2976/22.03.2019г. по изп.д. № 45/19 по описа на ДСИ при СлРС, подадена от И.Д.Д. против разпореждане на съдебния изпълнител от 11.03.2019г. за прекратяване на изпълнителното производство по изп.д. № 45/19г. на СИС при СЛРС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане на съдебния изпълнител от 11.03.2019г. по изп.д. № 45/19г. на СИС при СЛРС.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от връчването му жалбоподателя.

                            

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: