О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

гр. Сливен, 27.06.2019 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН  САНДУЛОВ

Мл.с.СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Алексиева в.гр.д. № 284 по описа за 2019 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по постъпила на 04.06.2018 г., чрез ЧСИ П.Г., жалба от пълномощника на Джорданс ООД адв. М. от САК по изпълнително дело № 299/2016 г. при ЧСИ П.Г., с която са атакувани изпълнителните действия, а именно публична продан и оценка на недвижим имот по прекратено поради перемпция изпълнително дело.

Излагат се доводи за симулативност на кредитора, за несеквестируемост на имота, за дублиране на заповеди и изпълнителни листове, за прекратяване на производството настъпило по право поради перемпция. Алтернативно се иска спиране на всички изпълнителни действия поради наличието на висящ спор по чл. 439 ГПК обоснован с ноторно известен факт, че имотът „е несеквестируем поради сключен предварителен договор за покупко-продажба с трети лица – разноски за адвокат“.  Направено е доказателствено искане за разглеждане на делото в открито заседание.

Взискателят по изпълнителното дело, а именно ОББ АД гр. София, не взима становище.

В становище по жалба ЧСИ Г. на първо място посочва, че жалбата е недопустима поради това, че всички изтъкнати възражения са преклудирани, а искането във връзка с чл. 439 ГПК не се разглежда в изпълнителния процес. По основателността на изложените в жалбата твърдения, същият изразява становище, че са несериозни и неоснователни. Посочва се липса на акт за пракратяване на делото. Посочва, че имотът не е несеквестируем, тъй като е ипотекиран в полза на взискателя по делото.

Настоящият състав на ОС Сливен намира следното: От вътрешнопротиворечивия, неясен и хаотичен текст на жалбата, съдът успя да разтълкува няколко основни момента, като на първо място се обжалва размерът на оценката на недвижимия имот, на второ място се обжалва насочването на изпълнението към конкретния описан в жалбата имот, поради неговата несеквестируемост и на трето място се иска обезсилване на действията на ЧСИ поради настъпила по право перемпция.

Отделно от това към съда е отправено искане за спиране на изпълнителните действия поради висящ спор по чл. 439 от ГПК.

По отношение на това искане съдът счита, че същото е недопустимо за разглеждане в настоящото производство и следва да се отправи към съда сезиран с цитирания спор, тъй като той единствено е компетентен да се произнесе по направеното искане. 

По отношение на „доказателственото“ искане, което е всъщност процесуално, съдът намира, че същото е немотивирано и необосновано. Не се посочва причината, поради която се прави, неговият смисъл и цел. Изключението от устността и непосредствеността на гражданския процес, което е допуснато от закона при разглеждане на жалбите срещу действията на съдебните изпълнители, а именно делата да се гледат в закрито заседание,  е изведено с оглед процесуална икономия, бързина и адекватност на производството. Спазвайки тези водещи начала, съдът не намира причина да се връща към възприетото от закона като извънреден способ за производството по обжалване на действията на ЧСИ, а именно разглеждане на делото в открито съдебно заседание.

     По отношение на твърдението за „симулативност“ на кредитора и невалидност на изпълнителния лист, то такива основания за обжалване на действията на съдебни изпълнители не са посочени и са недопустими в настоящото производство, което се развива по реда на глава 39та от ГПК.

По отношение на обжалването на размера на оценката на недвижимия имот, то в ал. 2 на чл. 435 от ГПК изрично и лимитативно са посочени изпълнителните действия подлежащи на обжалване от страна на длъжника. Действията, положенията и фактите, които остават извън посочените в ал. 2 на чл. 435 от ГПК са недопустими за обжалване. Размерът на оценката е един от последните. В т. 4 на същата норма е посочено, че може да се обжалва отказът на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 или 485 от ГПК. В настоящия случай не са направени фактически твърдения в този смисъл. Никъде не се споменава съдебния изпълнител да е сезиран с искане за нова оценка, да има отказ на съдебния изпълнител да изготви такава и за момента на уведомяването. Напротив, неколкократно се акцентира на оплакване от размера на определената оценка. ГПК не предвижда възможност по реда на чл. 435 и следващите да се обжалва размерът на определената оценка на недвижимия имот, обект на публичната продан.

Изпълнително дело № 20168370400299 по описа на кантората на ЧСИ е образувано по издаден изпълинтелен лист от 31.03.2016 г. в полза на взискателя Обединена Българска Банка АД,  и по силата на който Джорданс ЕООД и Джорданс 2 ООД, солидарно дължат на взискателя главница в размер а  10693,23 евро, представляваща неизплатена част от отпуснат кредит по Договор за Бизнес ипотечен кредит № LD0718600501/25.06.2007 г, изменен и допълнен с Допълнително споразумение от 09.11.2009 г. и договор за поръчителство от 09.11.2009 г., ведно с лихвата върху нея, както и сумата от 31,90 лв- разноски по обявяване на кредита за предсрочно изискуем; 399,82 евро, договорна лихва, 271,73 лв. наказателна лихва и 1310,15 лв. деловодни разноски. На 5 страница от делото е представен нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот на 09.11.2009 г., в който Джорданс ЕООД чрез законния си представител е учредило в полза на ОББ АД, ипотека върху собствения си недвижим имот  с идентификатор № 67338.605.324, за вземане на ОББ възникнало от Бизнес ипотечен кредит № LD0718600501/25.06.2007 г, изменен и допълнен с Допълнително споразумение от 09.11.2009 г. и договор за поръчителство от 09.11.2009 г.

Същият имот е обект на 10 публични продани проведени по изпълнителното дело, включително и на последната обект на обжалване, проведена от 02.04.2019 г. до 02.05.2019 г.

За насочване на принудителното изпълнението към процесния имот, каквато е диспозицията за обжалване на изпълнително действие поради несеквестируемост (чл. 435,ал. 2 т. 2 ГПК), следва да се приеме насрочването на провеждане на публична продан (въпреки че същото се явява 10то поред) и обявяването на такава, което е съобщено на Джорданс ЕООД, чрез процесуалния му представител адв. П.М., на 25.04.2019 г. (л. 501 от копието на изп. дело.) Съгласно чл. 436 ал.1 от ГПК действията на ЧСИ могат да бъдат обжалвани в едноседмичен срок от съобщаването, който е пропуснат.  Поради пропускането на този срок обжалването и в тази част се явява недопустимо.

            Само за пълнота на изложението следва да ес посочи че несеквестируемостта е институт на гражданското право уреден в чл. 444 от ГПК, с цел да осигури минимални условия за съществуване на физическите лица. В диспозицията на нормата е посочено, че тя се отнася за имущество на длъжници-физически лица, тъй като това е пряко свързано с нейната функция. В настоящото производство, длъжник и собственик на имота е юридическо лице а именно еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Джорданс“, поради това същото не може да се позовава на този институт, тъй като е извън кръга от лица, чието имущество изобщо може да бъде несеквестируемо.

            Тъй като съдът следи служебно за законосъобразността на действията на съдебния изпълнител по отношение на такива извършени по перимирано  изпълнително производство то следва да се отбележи, че съдът извърши проверка дали такава не е настъпила по право в хода на изпълнителното производство и установи, че с Решение № 358 от 18.12.2018 г. постановено по гр.д. № 560/2018 г. по описа на СлОС, влязло в сила на 18.12.2018 г., съдът със сила на пресъдено нещо е установил, че до 13.11.2018 г. не е настъпила перемпция и делото не следва да се прекратява. Последното изпълнително действие за обхванатия от проверката на съда период е било извършено на 21.10.2018 г. и от тогава е започнал да тече две годишния срок за перемпция, който не е изтекъл и до настоящия момент.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  подадената от процесуалния представител на  Джорданс ЕООД жалба, против действията на ЧСИ П.Г. по  изпълнително дело № 299/2016 г. по описа на кантората му, като НЕДОПУСТИМА.

 ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 184/2019 г. по описа на СлОС.

 

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред БАС.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: