ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 461

 

07.06.2019 г.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на седми юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…… като изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………...…гр..дело № 286 по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази:

 

Производството по настоящото дело е образувано по исковата молба на Т.Й.Г. срещу „Агрофин“ ЕООД. В исковата молба се твърди и се представят доказателства, че между страните е налице влязло в сила съдебно решение по т.д.№ 71/15 по описа на Окръжен съд – Хасково, с което  Т.Й.Г. е осъден да заплати на „Агрофин“ ЕООД сумата 46 320лв. , част от цялата сума от 93 240лв., представляваща стойността на изработеното по договор  от 16.06.2012г. , както и сумата 9 553,55лв., част от цялата дължима сума от 19 230,86лв., представляваща лихва за забава върху главницата  от 46 320лв. за времето от 16.06.2013г. до 26.06.2015г. и законната лихва върху главницата от 26.06.2015г. до окончателното изплащане на сумата. Същото е потвъредно с решение  от 30.06.2016г. по в.т.д. № 318/16 на ПАС. Твърди се от ищеца и е представено доказателство, че въз основа на подлежащото на изпълнение въззивно решение е издаден изпълнителен лист от 05.07.2016г. и е образувано изпълнително производство. Иска се от съда:

-         да прогласи нищожността на договора от 16.06.2012г. сключен между страните на основание чл. 26 от ЗЗД поради противоречие с императивни правни норми;

-         да признае, че към 16.05.2012г.; 02.06.2015г.  и 20.07.2015г. Т.Й.Г. не е дължал сумата 55 873,55лв. ( сбор от сумата 46 320лв. присъден главница по т.д.№ 71/15 на ХОС и сумата 9 553,55лв. присъдена мораторна лихва върху нея), представляваща заплащане на неизпълнено задължение по договор от 16.06.2013г. , поради налична към същия момент стопанска непоносимост;

-         да обезсили издадения изпълнителен лист от 05.07.2016г. по втд№ 318/16 на ПАС и

-         да приеме, че с получаването  на изпълнителен лист от 05.07.2016г. по втд № 318/16 на ПАС и реализиране на правата по него „Агрофин“ ЕООД се е обогатила неоснователно за сметка на Т.Й.Г..

От изложените твърдения в исковата молба се установява изначалана недопустимост още при проверката по чл. 130 от ГПК на предявените искове и производството следва да бъде прекратено без да се изплаща препис на ответника и преди да бъдат отстранени нередовностите на исковата молба и внесена държавна такса, с оглед процесуално икономия.

Абсолютна процесуална пречка за предявяването на иск е силата на пресъдено нещо между страните – чл. 299 ал.1 във вр. ал. 2 от ГПК. В случая самият ищец твърди, че спорът между него и ответника по изпълнението на описан договор е разрешен с влязло в сила решение. Безспорно се касае за един и същи договор, между едни и същи страни.  Страните са длъжни в производството по предявен иск да изчерпат всички свои възражения във връзка с договора и неговото изпълнение и нови възражения в ново производство не могат да бъда навеждани, поради което е недопустим иска с правно основание чл. 26 от ЗЗД. 

Установителен иск, че ищецът не дължи сумите, за които е бил осъден с влязло в сила решение към минали моменти, които предшестват влизането на решението в сила също е недопустим поради наличие на сила на пресъдено нещо.

Искане за обезсилване на изпълнителен лист е недопустимо, като самостоятелно искане, без да има допустим иск.

Искът за неоснователно обогатяване също е недопустим, тъй като от твърденията в исковата молба се установява, че не се твърди неоснователно разместване на блага, а упражняване на права въз основа на издаден изпълнителен лист по влязло в сила решение. 

С оглед изложеното, съдът намира, че производството по настоящото дело е недопустимо и следва да го прекрати, като върне исковата молба на ищеца.

          Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 130 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 286/2019 г. по описа на Окръжен съд –Сливен, като образувано по недопустим иск.

ВРЪЩА исковата молба на Т.Й.Г., ЕГН **********, чрез адв. М.Д., адрес *** срещу „Агрофин“ ЕООД, ЕИК 201330622, гр. Сливен, ж.к. „Българка“ 34-Б-7, подадена на 16.04.2019г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му ищеца пред Апелативен съд - Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: