ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

09.08.2019 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на девети август  през

две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……гр....дело № …329 по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази:

            Исковата молба е оставена без движение, като нередовна и  на ищеца е указано да отстрани нередовностите й. Съобщението за отстраняване на нередовностите е връчено редовно на 24.07.2019г. Тъй като това не е направено в срок, който е изтекъл на 31.07.2019г. и до момента, следва молбата да бъде върната.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ВРЪЩА исковата молбата на Г.Д.Г. срещу Д. Д. Г. с правно основание чл. 5 от ЗЛС, като НЕРЕДОВНА.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.329/19 по описа на СлОС.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца пред Апелативен съд – гр. Бургас.

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: